Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Bibliografia
FUNDACJA “POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE”

 

 

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA

OBYWATELI POLSKICH

NA RZECZ III RZESZY

1939-1945

 

         BIBLIOGRAFIA. WYBÓR

OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

 

 

ŹRÓDŁA

 

 

 

Zbiory dokumentów

 

 

1.            Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty z obozu Ravensbrück. Red. Kazimierz Smoleń [et al.] Przed. Wanda Kiedrzyńska. Oświęcim 1980 Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu ss. 225.

 

 

2.            Administracja, ludność gospodarka, kultura i oświata na polskich ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy w świetle dokumentów niemieckich z 1944r. Oprac. Włodzimierz Jastrzębski. Bydgoszcz- Poznań 1999 Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Zachodni ss. 290. Documenta Occupationis. T. XIV.

 

 

Archiwum Ringenlbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Oprac. Ruta Sakowska. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe

T. 1. Listy o Zagładzie. 1997 ss. 380.

T. 2. Dzieci - tajne nauczanie w getcie warszawskim. 2000 ss. 413.

T. 3. Relacje z Kresów. Oprac. Andrzej Żbikowski. 2000 ss. 963.

 

3.            Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. [Komitet red. Tadeusz Pełczyński] i inni] Londyn 1970 Studium Polski Podziemnej

T. 1. wrzesień 1939-czerwiec 1941. 1976 ss. 580.

T. 2. czerwiec 1941=kwiecień 1943. 1973 ss. 554.

T. 3. kwiecień 1943- lipiec 1944. 1976 ss. 626.

T. 4. lipiec 1944- październik 1944. 1977 ss. 470.

T. 5. październik 1944-lipiec 1945. 1981 ss. 534.

T. 6. Uzupełnienia. 1991 ss. 524.

 

4.            Balawejder Edward, Kiełboń Janina, Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944-1947. Wybór dokumentów. Lublin 2004 Państwowe Muzeum na Majdanku ss. 224.

 

5.            Bojarska Anna, Łukowski Stanisław, Popiołek Stefan, Sawczuk Janusz, Senft Stanisław, Hitlerowskie obozy jenieckie w Łambinowicach w okresie II wojny światowej. Wybór źródeł. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.” Warszawa T. XXVIII:1978 s. 18-144.

 

 

 

6.            Deportacje na roboty przymusowe z Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945. Wybór źródeł i oprac. Maria Wardzyńska. Warszawa 1991 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej ss. 169.

 

 

7.            Dokumenty i materiały do dziejów okupacji niemieckiej w Polsce. Warszawa 1946. Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy CK Żydów Polskich

T. 1. Blumental Nachman: Obozy ss. 335,

T. 2 Kiermisz Józef: “Akcje “ i “wysiedlenia”. Cz. 1 ss. 335,

T. 3. Eisenbach Artur: Getto łódzkie cz. 1 ss. 300.

 

 

8.            Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej. Wybór źródeł. Wybór i oprac. Czesław Łuczak. Poznań 1966 Wyd. Poznańskie ss. 377.

 

9.            Działalność władz okupacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej w okresie 1.IX.1939 - 1.XI.1940. Raport z archiwum politycznego prof. Stanisława Kota. Wstęp, wybór i oprac. Janusz Gmitruk, Jerzy Mazurek. Warszawa 1999 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ss. 263.

 

 

 

10.        Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów. Zebrali i oprac. Tatiana Berenstein, Artur Eisenbach, Adam Rutkowski. Warszawa 1957 Żydowski Instytut Historyczny ss. 378.

 

11.        Eksploatacja siły roboczej i grabież ziem polskich przez Wehrmacht w końcowym okresie II wojny światowej. Wybór źródeł i oprac. Eugeniusz Kozłowski, Piotr Matusak. Poznań 1986 Instytut Zachodni ss. 716. Documenta Occupatonis T. XII.

 

12.        Generalny Plan Wschodni: zbiór dokumentów pod red. Czesława Madajczyka. Wybór i oprac. Stanisław Biernacki, Czesław Madajczyk, Blanka Meissner. Warszawa 1990 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii PAN ss. 442.

 

13.        “Generalplan Ost”. Koncepcje i plany polityki wschodniej Adolfa Hitlera. (Wybór tekstów).Wyboru dokonał i oprac. Jan Zaborowski Warszawa 1979 Ministerstwo Sprawiedliwości, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 290. Informacja Wewnętrzna Nr 42.

 

14.        Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji. Tekst do druku przygotował Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy

T. 1 wrzesień 1939-listopad 1940. 1962 s. 820.

T. 2. grudzień 1942-czerwiec 1943. 1962 s. 562.

T. 3. lipiec 1943-luty 1944. 1963 s. 801.

 

15.        Lemiesz Wiktor, Ocalić od zapomnienia. Listy i dokumenty Polaków wywiezionych do Rzeszy. Warszawa 1981 Książka i Wiedza ss. 354.

 

16.        Listy z Auschwitz, Przedm., oprac, wybór materiałów źródłowych Franciszek Piper. Oświęcim-Brzezinka. 1998 Wydaw. Państwowego Muzeum ss. 85.

 

17.        Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny. Praca zbiorowa. Czesław Pilichowski i inni. Warszawa 1979 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss. 678.

 

 

18.        Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka 1939-1945. Wyboru dokonali i oprac. pod naukowym kierownictwem Stanisława Płoskiego Lucjan Dobroszycki i in. Warszawa 1970 Książka i Wiedza

T. 1: 1939-1942. ss. 616.

T. 2: 1943-1945.ss. 674.

 

19.        Okupacja hitlerowska w Polsce w świetle “Dziennika” Hansa Franka i protokołów posiedzeń Rządu Generalnego Gubernatorstwa. Oprac. Eugeniusz Szrost .“Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce”. Warszawa T. II:1947 s. 9-41.

 

20.        Polacy – Żydzi 1939-1945. Wybór źródeł. Oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. Przedm. Władysław Bartoszewski. Warszawa 2001 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytut Dziedzictwa Narodowego, Oficyna Wydawnicza “Rytm” ss. 527.

 

21.        Polityka okupanta na ziemiach polskich oraz sytuacja ludności polskiej i żydowskiej w świetle raportów z kraju do rządu emigracyjnego w Angers i Londynie. 13 grudnia 1939- 13 marca 1941r.).Dokumenty wybrali i przygotowali do druku oraz zaopatrzyli wstępem i przypisami Zygmunt Hemmerling i Janusz Gmitruk. “Przegląd Zachodni”. Poznań R. 4:1984 nr 1 s. 87-115.

 

22.        Polityka okupanta oraz sytuacja wsi i rolnictwa w okresie od 1 IX 1939 - 1 II 1941 w świetle sprawozdań z kraju do rządu londyńskiego i raportu Biura Studiów w Londynie. Wybrał i przygotował do druku Zygmunt Hemmerling, Janusz Gmitruk. “Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”. Warszawa Nr 21: 1981 s. 185-221.

 

23.        Położenie ludności polskiej w rejencji katowickiej 1939-1945. Wybór źródeł i oprac.Wacław Długoborski, Janina Molendowa. Poznań 1983 Instytut Zachodni ss. 277, Documenta Occupationis T. XI.

 

24.        Położenie ludności polskiej w Kraju Warty 1939-1945:dokumenty niemieckie. Wybór i tłum. Czesław Łuczak. Poznań 1987 Wyd. Poznańskie ss. 315.

 

25.        Położenie ludności polskiej w tzw. Kraju Warty 1939-1945 w okresie okupacji hitlerowskiej. Wybór źródeł i oprac. Czesław Łuczak. Poznań 1987 Instytut Zachodni ss. 398. Documenta Occupationis. T. XIII.

 

26.        Położenie polskich robotników przymusowych w Rzeszy 1939-1945. Wybór źródeł i oprac. Czesław Łuczak Poznań 1975 Instytut Zachodni ss. 355. Documenta Occupationis T. IX.

 

27.        Pospieszalski Karol Marian, Hitlerowskie “prawo” okupacyjne w Polsce. Wybór źródeł. Cz. I. Ziemie” wcielone.” Poznań 1952 Instytut Zachodni ss. 442, Documenta Occupationis T. V.

 

28.        Pospieszalski Karol Marian, Hitlerowskie ”prawo” okupacyjne w Polsce. Cz. II. Wybór dokumentów i próba syntezy. Generalna Gubernia. Warszawa 1958 Instytut Zachodni ss. 652. Documenta Occupationis. T. VI.

 

29.        Pro Memoria. (1941-19440. Raporty Departamentu Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj o zbrodniach na narodzie polskim. Wybór i oprac. Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, Adam Koseski. Warszawa 2004/2005 Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ss. 686.

 

30.        Praca przymusowa Polaków pod panowaniem hitlerowskim 1939-1945. Wybór źródeł i oprac. Alfred Konieczny, Herbert Szurgacz Poznań 1976 Instytut Zachodni ss. 561. Documenta Occupationis T. X.

 

31.        Praca przymusowa Polaków w III Rzeszy i na tzw. terenach włączonych (1939-1945).Wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Alfred Konieczny i Herbert Szurgacz Wrocław 1972 (maszynopis)

 

 

32.        Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Nauk. Marian Zgórniak. Oprac. Wojciech Rojek przy współpracy Andrzej Suchcitza Kraków Secesja.

 

T. 1. październik 1939-czerwiec 1940. 1994 ss. 347.

T. 2. czerwiec 1940- czerwiec 1941. 1995 ss. 416.

T. 3. czerwiec 1941- grudzień 1941. 1996 ss. 372.

T. 4. grudzień 1941 - sierpień 1942. 1998 ss. 460.

T. 5. wrzesień 1942-lipiec 1943. 2001 ss. 546.

T. 6. lipiec 1943-kwiecień 1944. 2003 ss. 660.

T. 7. maj – listopad 1944. 2006 ss. 692.

 

 

33.        Raporty Ludwika Fischera gubernatora Dystryktu Warszawskiego 1939-1944. Wybór i oprac. Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Warszawa 1987 Książka i Wiedza ss. 860.

 

34.        Raporty z ziem wcielonych do III Rzeszy (1942-1944). Pod red. Zbigniewa Mazura, Aleksandry Pietrowicz, Marii Rutkowskiej. Poznań 2004 Instytut Zachodni ss. 612, Biblioteka „Przeglądu Zachodniego” nr 20.

 

35.        Rozstrzygnięcie przez Hitlera sporu o metody eksploatacji zasobów ludzkich okupowanej Europy Wschodniej. Oprac. Czesław Madajczyk. “Dzieje Najnowsze”. Warszawa Nr 1: 1978 s. 161-170.

 

36.        Sawczuk Tadeusz, Zatrudnienie jeńców polskich w rejencji opolskiej w latach 1939-1040 w świetle dokumentów niemieckich “Śląski Kwartalnik Historyczny” Sobótka”. Katowice Nr 1: 1970 s. 57-70.

 

37.        Siedem wyroków Najwyższego Trybunału Narodowego. Wyd. Tadeusz Cyprian, i Jerzy Sawicki. Poznań 1962 Instytut Zachodni ss. 383.

 

38.        Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów. Red. nauk. Stefania Stanisławska. Warszawa 1965 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss. 836.

 

39.        Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945. Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Warszawa 1947 ss. 63.

 

40.       Terror hitlerowski na wsi kieleckiej. Wybór dokumentów źródłowych. „Rocznik Świętokrzyski”. Kielce R. 15 : 1984 s. 154.

 

 

41.        Umowa Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Berlin 16 lutego 2001. „Zbiór Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych”. Warszawa R. 2001 nr 1 s.67-94.

 

42.        Umowa między Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w Warszawie a Austriackim Funduszem pojednania o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczyh i przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego. Warszawa 9 stycznia 2001. „Zbiór Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa 2001 nr 1 s. 55-63. 

 

43.        Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a rządem Republiki Federalnej Niemiec dotycząca Fundacji „Pamięć, odpowiedzialność, Przyszłość”: Berlin, 17 lipca 2000r. „Zbiór Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa R. 2000 nr 3 s. 53-71.

 

44.        Ustawa o Utworzeniu Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość z dnia 2 sierpnia 200r. [w:] Federalny Dziennik Ustaw. Bonn R. 2000 nr 38 cz. 1 z 11 sierpnia.

 

45.        Wetzel Erhard, Gerhard Hecht, Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia. „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. Warszawa R. IV : 1948 s. 135-171.

 

 

46.        Wskazania dla niemieckich kierowników przedsiębiorstw w sprawie traktowania cywilnych robotników narodowości polskiej. “Trybuna Wolności”. R. 1942 nr 14 s. 3.

 

47.        Wysiedlania w Zamojszczyźnie. Wstęp i oprac. Szymon Datner, Janusz Gumkowski, Kazimierz Leszczyński. “Biuletyn Głównej Komisji Zbrodni Hitlerowskich “. Warszawa T. XIII:1960 s. 5-58.

 

48.        Wysiedlenia ludności polskiej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy 1939-1945. Wybór źródeł i oprac. Czesław Łuczak. Poznań 1975 Instytut Zachodni ss. 133. Documenta Occupationis T. VIII.

 

49.        Wysiedlanie ludności polskiej w tzw. Kraju Warty i na Zamojszczyźnie oraz popełnione przy tym zbrodnie. Oprac. Wybór dokumentów hitlerowskich i ich tłumaczenie na język polski Wacław Szulc. Warszawa 1970 Wyd. Prasoznawcze ss. 332.

 

50.        Wysiedlanie ludności z ziem polskich wcielonych do Rzeszy. Wybór dokumentów. Oprac. Szymon Datner, Janusz Gumkowski, Kazimierz Leszczyński “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. Warszawa T. XII: 1960 s. 5-180.

 

51.        Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. Pod red. Czesława Madajczyka. Warszawa 1977 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

T. 1 ss. 529.

T. 2 ss. 559.

 

52.        Zarządzenia władz hitlerowskich w sprawie wysiedleń ludności polskiej i żydowskiej z tak zwanego Kraju Warty. Wyd. Danuta Kubiak “Teki Archiwalne”. Warszawa T. 14:1973 s. 177-213.

 

53.        Zbrodnie Wehrmachtu (wybór dokumentów). Zebrał i oprac. Szymon Datner. Warszawa 1974 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 290. Informacja Wewnętrzna Nr 30.

 

 

 

 

 

Pamiętniki i wspomnienia

 

 

 

54.        Arbeitslager Brieg - filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen we wspomnieniach byłych więźniów. Wstępem opatrzyła i do druku przygotowała. Aleksandra Kobielec. Wałbrzych 1996 Państwowe Muzeum Gross-Rosen ss. 83.

 

 

55.        Bachorz Jarosław, Goszczyński Edward, Tajemnice ziemi górowskiej. Wspomnienia z przymusowych robót. “Panorama Leszczyńska”. Leszno nr 27:1985 s. 23.

 

56.        Badowski Stanisław, Momenty życia - wojna 39. Konin 2000 “Przegląd Koniński”. ss. 212.

 

57.        Banach Franciszek, Życie polskich jeńców w obozie Woldenberg 1940-1945. Przedm. Wacław Kotański. Dobiegniew- Warszawa 1996 Krajowa Komisja Woldenberczyków w Dobiegniewie ss. 108.

 

58.        Bartnikowski Bogdan, Dzieciństwo w pasiakach. Warszawa 1989 Nasza Księgarnia ss. 125.

 

59.        Bartosiak`Jerzy, Potem wróciłem nad Wartę. Warszawa 1983 Wydaw. Min. Obrony Narodowej ss. 225.

 

60.        Bartosz Julian, W sztafecie polskości Wrocławia. Ludzie ze znakiem “P”. Wyd. 2. Wrocław 1984 Tow. Miłośników Wrocławia ss. 16.

 

61.        Bartosz Julian, W sztafecie polskości Wrocławia. Ludzie ze znakiem “P”. Wrocław 1980 Tow. Miłośników Wrocławia ss. 18.

 

62.        Bartoszewski Władysław, Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste. Poznań 2005 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze ss.438.

 

63.        Bartoszewska Krystyna, Kaczmarek Julian, Tak było. Z dziejów przymusowych robót w Niemczech 1940-1945. Kalisz-Łódź 1996 Wydawnictwo „Color CB” ss. 309.

 

64.        Bereza Zbigniew Wacław, Wspomnienia z kraju kamiennych brył. Szczecin 1994 Sumptem Autora ss. 99.

 

65.        Bretsznajder Helmut, Wielkopolanin na robotach w Niemczech w latach 1940-1946, “Kronika Wielkopolski”. Poznań Nr 3:1966 s. 91-97.

 

66.        Brelewska Lucyna, W stalagu XI Altengrabow-lazaret Gross Lubars. “Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice - Opole T. 8:1985 s. 70-80.

 

 

67.        Brzosko-Mędryk Danuta, Niebo bez ptaków. Wyd.4 Warszawa 1969 Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej ss. 424.

 

 

68.        Burdowicz-Nowicka Maria, Dzienniczek 194445: po wygnaniu z Warszawy. Warszawa 2004 “Turkus-Poligrafia” ss. 76.

 

69.        Byli wówczas dziećmi. Wspomnienia nadesłane na konkurs redakcji “Polityki” i Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Wybór i oprac. Marian Turski. Wyd. 2. Warszawa 1980 Książka i Wiedza ss. 692.

 

70.        Byłem numerem.... historie z Auschwitz. Oprac. Kazimierz Piechowski. Wyd. 2 popr. Warszawa 2004 Wydawn. Sióstr Loretanek ss. 286.

 

 

71.        Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji. Wspomnienia. Oprac. Tadeusz Kisielewski, Jan Nowak. Warszawa 1968 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss. 573.

 

72.        Cierń mojej młodości. Wspomnienia dzieci i młodzieży z przymusowych robót w III Rzeszy. Wybór i oprac. Zofia Bigorajska, Władysława Pietruczuk-Kurkiewiczowa. Warszawa 1979 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss. 340.

 

73.        Czyżewski Romuald, Obóz pracy “Dora”. “Zeszyty Historyczne”. Paryż Z. 20:1997 s. 125-158.

74.        Dalecki Józef, Moje 159 dni dzieciństwa za drutem: w 57 rocznicę wyzwolenia obozu w Potulicach w hołdzie byłym więźniom. Nowe Miasto Lubawskie 2002 “Kenograf” ss. 56.

 

75.        Drogi na emigrację: fragmenty pamiętników, emigrantów nadesłanych na konkurs IGG SGH (wybór pamiętników i fragm. Andrzej Budzyński) Warszawa 1993 Instytut Gospodarki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej ss. 183.

 

 

76.        Dunin- Wąsowicz Krzysztof, Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego. Warszawa 1946 Państwowy Instytut Wydawniczy ss. 103.

77.        Dziasek Franciszek, Pamiętnik czasu pogardy. Przygot. do druku i wstępem opatrzył Feliks Lenort. Poznań 2005 UAM Wydział Teolog Teologiczny ss. 231.

 

78.        Dyliński Ryszard, Wspomnienia Polaków wywiezionych przez okupanta hitlerowskiego na roboty przymusowe ( 1939-1945). “Kronika Wielkopolska”. Poznań R. 3: 1975 nr 1 s. 155-170.

 

79.        Działalność SPP w Lesznie 1997-2001. Okupacyjne wspomnienia. Oprac. Zbigniew Gryczka Leszno 2001 Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę, Oddział Terenowy w Lesznie ss. 41.

 

80.        Dzieciństwo i młodość ze znakiem “P”. Wspomnienia. Wybór oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski Bohdan Łukasiewicz, wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski. Olsztyn 1982 “Pojezierze” ss. 188. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 84.

 

81.        Dzieciństwo i wojna. Wybór i oprac. Joanna Mazurczyk, Krystyna Zawanowska. Warszawa 1981 "Czytelnik" ss. 380.

 

82.        Dziewczęta ze stalagu VI C Oberlangen. Oprac. i wybór tekstów Felicja Bańkowska i Krystyna Kabzińska. Warszawa 1998 Bellona ss. 381.

 

 

83.        Gdy byliśmy literą “P”. Wspomnienia wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Wybór, oprac. Zofia Bigorajska, Władysława Pietruczuk-Kurkiewiczowa. Warszawa 1968 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss. 523.

 

84.        Gębik Władysław, Dla nas słońce nie zachodzi. Olsztyn 1985 “Pojezierze” ss. 231.

 

 

85.        Karay Felicja, Granaty i poematy obóz pracy Hasag-Leipzig. Tel-Aviv 1999 s. 288.

 

 

 

86.        Klukowski Zygmunt, Dziennik 1944-1945. Lublin Oficyna Wyd. Fundacji Solidarność Regionu ss. 132.

 

87.        Klukowski Zygmunt, Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944). Wstęp i red. Zygmunt Mańkowski. Lublin 1958 Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza ss. 477.

 

 

88.        Kosonowska Kazimiera, Wspomnienia z obozu pracy przymusowej w Berlinie. Oprac. Zofia Nowakowska. “Nadwarciański Rocznik Historyczno -Archiwalny”. Gorzów Wielkopolski Nr 8: 2001 s. 423-437.

 

89.        Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu. Trylogia prawdziwa. Pszczyna 1995 Urząd Miejski ss. 262

 

90.        Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu. Trylogia prawdziwa. Wyd. 2 Cieszyn 2001 Oddział Woj. Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach ss. 262.

 

91.        Kumorek Ludwika, Wyjazd dobrowolny - praca przymusowa. “Zeszyty Wojnickie”. Wojnicz R. 7:1998 nr 7/8 s. 26-30.

 

92.        Kupisiewicz Czesław, Okruchy wspomnień: Lata wojny i pracy przymusowej. Warszawa – Ryki 2004 Instytut Badań Edukacyjnych , Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania s. 141.

 

93.        Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy

T. 1. wrzesień 1939-listopad 1940. 1962 ss. 820.

T. 2. grudzień 1942-czerwiec 1943. 1962 ss. 562.

T. 3. lipiec 1943-luty 1944. 1963 ss. 801.

 

 

94.        Losy dzieci i młodzieży. Fragmenty pamiętników nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. Nauk. Irena Kostrowicka. Warszawa 1999 Instytut Gospodarki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej ss. 173.

 

95.        Losy mieszkańców wsi gm. Łukowa 1939-1945. Praca zbiorowa pod kier. Jana Hyza i Mariana Wojtasa. Łukowa 2003 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i b. Więźniów Politycznych ,Koło Gminne ss. 220.

 

96.        Losy Polaków. Wybór wspomnień z czasów II wojny światowej. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Anatol Jan Omelaniuk. Wrocław 1995 Silesia ss. 456.

 

97.        Michniewicz Leon, Niewolniczy los. Wspomnienia z hitlerowskich obozów pracy 1943-1944. Toruń 2000 Wyd. Adam Marszałek ss. 176.

 

 

 

98.        Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. Oprac. Mariusz Krogulski. Warszawa 2001 Fundacja “Moje Wojenne Dzieciństwo”

T. 1. 1999 ss. 191.

T. 2 1999 ss. 206.

T. 3.2000 s. 210.

T. 4 2001 ss. 212.

T. 5.2001 ss. 234.

T. 6.2001 ss. 226.

T. 7. 2002 ss. 212.

T. 8. 2002 ss. 204.

T. 9. 2002 ss. 203.

T. 10. 2002 ss. 206.

T. 11. 2003 ss. 317.

T. 12. 2003 ss. 319.

T. 13. 2004 ss. 215.

T. 14. 2004 ss. 247.

T.15. 2005 ss. 277.

T. 16. 2005 ss. 279.

 

 

99.        Mówią świadkowie Ravensbrück. Wybór, wstęp i oprac. Eugeniusz Stanisław Kruszewski. Kopenhaga 2001 Instytut Polsko-Skandynawski ss. 139.

 

100.  Musioł Teodor, Listy z Dachau. Opole 1984 Instytut Śląski ss. 202.

 

 

101.   Pamiętniki emigrantów 1878-1958. Warszawa 1960 "Czytelnik" ss. 924,

 

102.   Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich. Wybór i red. Kazimierz Bidakowski, Tadeusz Wójcik. Warszawa 1962 "Czytelnik" ss. 902.

 

103.   Pamiętniki ocalonych. Wspomnienia więźniów hitlerowskich miejsc kaźni w Wielkopolsce. Wybór i oprac. Wojciech Jamroziak, Marian Olszewski. Poznań 1983 Wyd. Poznańskie ss. 587.

 

104.   Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych. Oprac. Zygmunt Dulczewski i Andrzej Kwilecki. Poznań 1962 Wyd. Poznańskie ss. 726.

105.   Pamiętniki robotników z czasów okupacji. Wstęp Włodzimierz Sokorski. Warszawa 1968 Książka i Wiedza ss. 305.

 

106.   Praca przymusowa Polaków na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945. (Wybór wspomnień.) Oprac. i wybór tekstów Stanisław Kasperski, Kazimierz Lenart. Poznań 1999 Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę, Oddział w Przemyślu ss. 165.

 

107.   Przemoc, poniżenie, poniewierka. Wspomnienia z przymusowych robót rolnych 1939-1945. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Ludwik Staszyński. Warszawa 1967 Książka i Wiedza ss. 707.

 

108.   Przeżyli Majdanek. Wspomnienia byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wstęp, wybór i oprac. Czesław Rajca, Anna Wiśniewska. Lublin 1980 Państwowe Muzeum na Majdanku s. 318.

 

109.   Szadkowski Tadeusz, Lata okrutnego czasu. Wspomnienia byłego robotnika przymusowego w Berlinie. Warszawa 2006 Wydawnictwo Comandor ss. 157.

 

110.   Nasza młodość. Praca Przymusowa Dziewcząt i Kobiet W Niemieckich Rodzinach w latach 1939-1945.(Rozmowy Z Polakami i Niemcami). Oprac. Annekatrein Mendel. Poznań 1998 „W i S” s. 251,

 

111.   Taborski Bolesław, Moja wojna- początek i koniec. “Zeszyty Historyczne”. Paryż z. 118:1996 s. 45-94.

 

112.   Tacikowski Józef, Obozowe piekło. Wspomnienia z pobytu w obozach Auschwitz-Birkenau i Flossenbürg. [b. r. w.] ss. 74.

 

 

113.   Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1941. Zamość 1945 Wydawnictwo Materiałów do Dziejów Zamojszczyzny w Latach Wojny 1939-1944 s. 170. T. 1.

 

114.   Ucieczki ku wolności. Wspomnienia Polaków z lat wojny i okupacji. Wybór i oprac. Ryszard Dyliński, Jerzy Korczak, Mieczysław Skąpski. Wstęp Jerzy Korach. Poznań 1980 Wyd. Poznańskie ss. 663.

 

115.   Ulm - miasto naszej młodości i cierpienia. Relacje byłych robotników

      Przymusowych Zakładów Telefunken w Łodzi i Ulm n/Dunajem.       Opracował i wstępem opatrzył Paweł Chmielewski. Łódź-Kurowice 1999     Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez Trzecią Rzeszę ss. 262.

 

 

116.   Wenski Czesław, Poniżenie i poniewierka. Wspomnienia wysiedlonego do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1945. Kościan 2004 Nakładem Autora ss. 65.

 

117.   Wesołowski Aleksander, Gorzki smak młodości. Wspomnienia z pracy przymusowej w latach 1939-1945. Poznań 1993 Akme ss. 244.

 

118.   Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. Oprac. Krystyna Kersten, Tomasz Szarota. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe

T. 1: 1967 ss. 778.

T. 2: 1968 ss. 535.

T. 3: 1970 ss. 509.

T. 4:1971 ss. 486.

 

119.   Wobec czasów pogardy. Przedm. Jan Szczepański. Wybór tekstów i przypisy Leonard Sobierajski. Warszawa 1988 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss. 431.

[Antologia pamiętników z czasów okupacji]

120.   Wojna i okupacja we wspomnieniach pracowników Politechniki Krakowskiej. Red. Zbigniew Skąpski, Jerzy Bogusz. Kraków 1986 Politechnika Krakowska ss. 209.

121.   Wojna, okupacja, ludzie... Moje wspomnienia z lat 1939-1945. Oprac. Maria Giemza-Żurawska, Ewa Oleszak. Poznań 2000 Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ss. 483.

122.   Wspomnienia i relacje więźniów obozów jenieckich w Lamsdorf (Łambinowicach). “Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice-Opole T. 20:1997 s. 137-171.

 

123.   Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych 1939-1945. Red. ks. Julian. Humeński. Warszawa 1974 Caritas ss. 563.

 

124.   Wspomnienia kombatantów. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. nauk. Irena Kostrowicka. Warszawa 1997 Instytut Gospodarki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej ss. 250.

 

125.   Wspomnienia młodzieży wielkopolskiej z lat okupacji niemieckiej 1939-1945. Oprac. Zdzisław Grot, Wincenty Ostrowski. Poznań 1946 Instytut Zachodni ss. 315 Documenta Occupationis Teutonicae T. III.

 

126.   Wspomnienia więźniów obozu Auschwitz. Wybór i oprac. Jadwiga Mateja, Teresa Świebodzka. Warszawa 1995 Państwowe Muzeum Oświęcim ss. 303.

 

127.   Wspomnienia więźniów oświęcimskiego. Red. Kazimierz Smoleń et al. ; rys. Mieczysław Kościelniak. Oświęcim 1983 Państwowe Muzeum w Oświęcimiu ss. 280.

 

128.   Wspomnienia więźniów Pawiaka. (1939-1944). Red. Stanisław Płoski. Warszawa 1964 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss. 437

 

129.   Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych. Pod red. Juliana Humańskiego. Warszawa 1968 Caritas ss. 563.

 

130.   Wspomnienia z niemieckich obozów koncentracyjnych: praca zbiorowa , napisana przez byłych więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych. Ebensee 1946 Ośrodek Polski B. Więźniów OK.-Camp 400. ss. 151.

 

131.   Wspomnienie i spotkanie. Obchody 50. rocznicy wyzwolenia w landzie Brandenburgia. Potsdam 1996 Wyd. przez Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Landu Brandenburgia. ss. 99.

 

132.   Wypędzeni ze wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców. Red. Hans Jurgen Bomelburg, Renate Stobinger. Borussia Olsztyn 2001 Wspólnota Kulturowa “Borussia ss. 470.

 

133.   Wysiedlenie i poniewierka. Wspomnienia Polaków wysiedlonych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich “wcielonych” do Rzeszy 1939-145. Wybór i oprac. Ryszard Dyliński, Marian Flejszarowicz, Stanisław Kubiak, Wstęp Czesław Łuczak. Poznań 1985 Wyd. Poznańskie ss. 494.

 

 

134.   Zachować Pamięć. Relacje i wspomnienia obywateli polskich z pracy niewolniczej i przymusowej na rzecz III Rzeszy 1939-1945. Przedm. Jerzy Sułek, Wstęp i oprac. Józef Lipiec i Henryk Piskunowicz. Warszawa Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojednanie”

 

T. 1. 2005 ss. 470.

T. 2. 2006 ss. 350.

 

135.   Zalewski Stanisław, Wydarzenia i znaki czasu z lat 2939-145. Warszawa 2002 Nakł. Autora ss. 91.

 

136.   Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej. Relacje wysiedlonych i partyzantów. Materiały oprac. i wstępem poprz. Alina Glińska. Przedm. Jerzy Ślaski. Warszawa 1968 Instytut Wydawniczy “PAX” ss. 309.

 

137.   “Z domu niewoli”. Pamiętnik Antoniego Sawickiego alumna Metropolitalnego Seminarium Wileńskiego z okresu pobytu na robotach przymusowych w Niemczech w latach 1942-1945. Białystok 1985 Wydawnictwo Kurii Archidiecezjalnej ss. 137

 

138.   Z Kresów Wschodnich RP na wygnanie. Opowieści zesłańców 1940-1945. Praca zbiorowa pod red. Henryka Łappo. Londyn 1996 Ognisko Rodzin Osadników Kresowych ss. 706.

139.   Z lat okupacji. Wspomnienia Wielkopolan o życiu codziennym 1930-1945. Wybór i oprac. Wojciech Jamrożak, Kazimierz Młynarz. Wstęp Kazimierz Młynarz. Poznań 1984 Wyd. Prawnicze ss. 624.

 

140.   Z literą P. Polacy na robotach przymusowych w hitlerowskiej Rzeszy 1939-1945. Wspomnienia. Wybór i oprac. Ryszard Dyliński. Marian Flejsierowicz. Wstęp Czesław Łuczak. Poznań 1976 Wyd. Poznańskie ss. 611.

 

141.   Zamojszczyzna w czasie okupacji hitlerowskiej. (Relacje wysiedlonych i partyzantów). Materiały oprac. i wstępem poprzedziła Alina Glińska. Warszawa 1968 Instytut Wydawniczy “PAX” ss. 309.

 

 

142.   Ze znakiem “P”. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich. Wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski, Bohdan Łukasiewicz. Wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski. Olsztyn 1985 Ośrodek Badań Naukowych ss. 407. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Nr 100. [ Wyd.1. Dzieciństwo i młodość pod znakiem “P’. Wspomnienia. Olsztyn 1982]

 

143.   Ze znakiem “P”. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich. Wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski. Bohdan Łukasiewicz. Wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski. Olsztyn 1977 Ośrodek Badań Naukowych ss. 169. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Nr 58.

 

144.   Zdrodowski Wacław, Żywi niechaj mówią. Opowieść o Stutthofie. Warszawa 1972 Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej ss. 174.

[Wyd. II 1974 ss. 175;

Wyd. III 1980] ss. 175.

 

 

145.   Żywulska Krystyna, Przeżyłam Oświęcim. Wyd. 6. Oświęcim - Warszawa 1996 Państwowe Muzeum Oświęcim , Książka i Wiedza ss. 247.

 

 

OPRACOWANIA

 

 

Materiały z sesji i konferencji naukowych

 

 

 

146.   Dialog u progu Auschwitz. T. 1. pod red. ks. Manfreda Deselaersa. Kraków 2003 Wydawnictwo UNUM Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ss. 281.

[Wykłady wygłoszone podczas dni studyjnych “U progu Auschwitz” w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu”]

 

147.   I Konferencja ekspertów do spraw ścigania zbrodni hitlerowskich w Polsce w Popowie koło Warszawy w dniach 17-19 maja 1967 roku oraz na temat hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu w dniu 20 maja 1967. Warszawa 1967 Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce ss. 483.

 

148.   Dzieci i młodzież w latach drugiej wojny światowej. Pod red. Czesław Pilichowskiego. Warszawa 1982 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss. 611.

[Materiały na międzynarodową sesję naukową zorganizowaną przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w Warszawie w IV 1979r.]

 

149.   Dziecko w obozie hitlerowskim. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, Towarzystwo Opieki nad Majdankiem, Państwowe Muzeum na Majdanku pod red. Zofii-Murawskiej- Gryń. Lublin 1972 Państwowe Muzeum na Majdanku ss. 200.

 

150.   Dziecko w latach II wojny światowej 1939-1945. Wezwanie do narodów świata. Międzynarodowa sesja naukowa Warszawa 26-28 kwietnia 1978. Warszawa 1979 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 32.

 

151.   Eksterminacyjna polityka hitlerowska wobec narodu polskiego. Praca zbiorowa. [Materiały z sympozjum naukowego lekarzy zorganizowanego w Warszawie w dniach 5-6 czerwca 1974r.] Praca zbiorowa [Kom. red. Halina Szwarc et al.] Warszawa 1976 Ministerstwo Sprawiedliwości, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 352.

 

152.   Eksterminacyjna polityka okupanta w sieradzkiem. Sesja naukowa Łask, 1 lutego 1983. Referaty i komunikaty. Łódź 1983 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi ss. 80.

 

153.   Europa Środkowa podczas II wojny światowej. Międzynarodowe seminarium. Referaty i dyskusje. “Dzieje Najnowsze”. Warszawa R. 3:1971 nr 1/2 s. 3-428.

 

154.   Ewakuacja i wyzwolenie obozów jenieckich na Środkowym Nadodrzu w 1945r. Materiały z sesji naukowej, [Zielona Góra, 10 maja 1985r.]. Pod red. Andrzeja Toczewskiego. Zielona Góra 1986 Lubuskie Towarzystwo Naukowe ss. 41.

 

155.   Fakty, prawo, sprawiedliwość, Międzynarodowe seminarium naukowe. Warszawa 27 XI 1996. Warszawa 1997 Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę ss. 107.

 

156.   Faszyzm - teoria i praktyka w Europie (1922-1945). Materiały z sympozjum Wrocław 26-27 września 1974r. Red. Kazimierz Działocha. Wrocław 1977 Uniwersytet Wrocławski Acta Universitatis Wratislaviensis No 3. Studia nad Faszyzmem ss. 400.

 

157.   Getto w Łodzi 1940-1944. Materiały z sesji naukowej - 9 VIII 1984. Kom. red. Julian Baranowski. Łódź 1988 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej ss. 142.

 

158.   Główne problemy prawne normalizacji stosunków PRL-RFN: materiały z konferencji naukowej 26-27 II 1978 w Warszawie. Pod red. Jana Barcza Warszawa 1979 Wyd. Prawnicze ss. 105.

 

159.   Golgota naszych czasów. Materiały sesji popularnonaukowej zatytułowanej “Martyrologia obozowa ze szczególnym uwzględnieniem obozu zagłady na Majdanku w latach 1939-1945. Białystok 1987 Kuratorium Oświaty i Wychowania ss. 32.

 

160.   Górny Śląsk i Górnoślązacy w II wojnie światowej. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Wrzesińskiego. Bytom 1997 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ss. 146.

[Materiały konferencji naukowej w Bytomiu 28 IV 199995r.]

 

161.   Hitlerowska polityka wyniszczania przez pracę. Materiały na konferencję popularnonaukową- Kędzierzyn 30.09.1966r) Opole 1996 Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach ss. 72.

 

162.   Jeńcy wojenni II wojny światowej. Stan archiwów i najnowszych badań. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 11-12 września 1995 roku pod red. Edmunda Nowaka. Opole 1996 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ss. 181.

 

163.   Kielecczyzna w czasie wojny i okupacji 1939-1935. Materiały konferencji naukowej. Pod red. Józefa Ławnika. Kielce 1993 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ss. 109.

 

164.   Konspiracja i sabotaż w Zakładach Zbrojeniowych w Łęgnowie w latach 1939-1945. Praca zbiorowa. Materiały sesji historycznej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz z dn.21.11.1991. Oprac. J. Podgórski. Bydgoszcz 1991 Muzeum Tradycji POW

 

165.   Losy wojenne dzieci warszawskich. Sympozjum. Warszawa 2001 Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo ss. 86.

 

166.   “Lubelszczyzna oskarża”. [ Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Radę Naukową Wydawnictw o Majdanku, Państwowe Muzeum na Majdanku i Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie 4 i 5 listopada 1966] “Zeszyty Majdanka”. Lublin T.III:1969 ss. 291.

 

167.   Ludność niemiecka na ziemiach polskich w latach 1939-1945 i jej powojenne losy. Materiały z konferencji, [ Bydgoszcz, 15-16 grudnia 1994r.] pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Bydgoszcz 1995 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ss. 271.

 

168.   Łódź w planach eksterminacyjnych okupanta hitlerowskiego 1939 1945. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 25 kwietnia 1985 r. przez Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi. Łódź 1980 Muzeum Historyczne M. Łodzi ss. 131.

 

 

169.   Martyrologia i eksploatacja wsi polskiej pod okupacją hitlerowską. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 29-30 listopada 1985 roku w Borkowie. Red. Stanisław Meducki. Kielce 1989 Kieleckie Towarzystwo Naukowe ss. 199.

170.   Materiały z konferencji naukowej na temat stanu badań i głównych problemów ruchu oporu w obozach koncentracyjnych z dnia 6 XII 1973 roku. “Zeszyty Majdanka”. Lublin T. 8:1975 s. 105-214.

 

171.   Materiały z konferencji naukowej poświęconej zbrodniom Wehrmachtu popełnionym na ziemiach polskich w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945). Red. Nauk. Mieczysław Wrzosek. Warszawa 1967 Wojskowy Instytut Historyczny ss. 166.

 

172.   Mieszkańcy Warszawy w KL Auschwitz-Birkenau w latach 1940-1945. (Materiały z sesji popularnonaukowej) Warszawa 1985 Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Oddział Warszawski

z. 1. Referaty ss. 87.

z. 2. Relacje, dyskusja ss. 80.

 

 

173.   [Międzynarodowa konferencja naukowa „Losy jeńców wojennych różnych narodowości po zakończeniu II wojny światowej”, Opole – Łambinowice: referaty]. „Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice-Opole T. 25: 2002 s. 13-199

174.   Międzynarodowe seminarium nt. „Aktualne problemy w działalności muzeów jenieckich oraz pracy w miejscach pamięci w Polsce, Niemczech Niemczech Austrii” : referaty] „Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice-Opole T. 26: 2003 s. 9-140.

 

175.   Międzynarodowa sesja naukowa nt. Hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i Europie 1939-1945, Warszawa 14-17 kwietnia 1983. Warszawa 1983 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce [zesz.1-192]

 

 

176.   Narody Europy w KL Gross-Rosen. Wałbrzych 1995 Państwowe Muzeum Gros-Rosen ss.189

[Materiały konferencyjne]

 

177.   Narody Europy w KL Gross-Rosen. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej 8-9 czerwca 1995 r. Polanica Zdrój. Opiekun naukowy sesji prof. dr hab. Alfred Konieczny Wałbrzych 1997 Państwowe Muzeum Gross-Rosen ss.226.

 

178.   Niemiecki i radziecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Podobieństwo i różnice. Materiały z konferencji naukowej 5 czerwca 1997r. Pod red. Edmunda Nowaka. Opole 1997 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ss. 196.

 

179.   Niemiecki obóz przesiedleńczy w Gnieźnie w latach 1939-1940. Praca zbiorowa pod red. Zenona Czesława Wartela. Gniezno 2003 Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów ss. 371.

 

180.   Niewolnictwo i niewolnicy w Europie: od starożytności po czasy nowożytne: pokłosie sesji zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 18-19 grudnia 1997 roku. Pod red. Danuty Qurini-Popławskiej. Kraków 1998 Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego ss. 215.

 

 

 

181.   Nowożytne niewolnictwo- prace przymusowe w III Rzeszy. Materiały z konferencji naukowej. Pod red. Andrzeja Budzyńskiego i Janusza Gmitruka. Warszawa 1997 Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego ss. 97.

 

182.   Obozy hitlerowskie na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim w latach II wojny światowej. Materiały z konferencji naukowej z 22-23 września 1987 w Szczecinie. Red. Ludwik Janiszewski. Szczecin 1989 Uniwersytet Szczeciński ss. 492.

 

183.   Obozy hitlerowskie w Łodzi. Praca zbiorowa pod red. Albina Głowackiego i Sławomira Abramowicza. Łódź 1998 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ss. 255.

[Materiały z sesji zorganizowanej 11 grudnia 1997]

 

184.   Obóz koncentracyjny Mauthausen – Gusen w 50-lecie oswobodzenia. Red. Edward Hałoń. Wiedeń [Warszawa Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademiinauk ss. 52.

[Konferecja PAN Stacji Nukowej we Wiedniu]

 

185.   Odszkodowania dla więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych -problem niezałatwiony. Reszta zamiast jałmużny. Sympozjum niemiecko-polskie Berlin - Wannsee 8-9 luty 1996.Warszawa 1996

 

186.   Ogólnokrajowa sesja naukowa poświęcona zbrodniom popełnionym przez Wehrmacht na ziemiach polskich. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich”. Warszawa T. XXXII:1987 s. 23-386.

 

187.   Okupacja hitlerowska w Piotrkowskiem. Materiały z sesji naukowej. Pod red. Jana Górala. Piotrków Trybunalski 1998 Wyd. Filii Kieleckiej WSP ss. 120.

 

188.   Okupacja w Sądecczyźnie 1939-1945. Materiały na Seminarium w Nowym Sączu. Oprac. pod kier. Janusza Berghauzena. Nowy Sącz 1974 ss. 515.

 

189.   Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Materiały z sesji naukowej - 24 kwietnia 1995r. Zespół red. Józef Kapustka, Maciej Laba, Zdzisław Lorek. Konin 1995 Muzeum Okręgowe ss. 117.

190.   Ośrodek zagłady Żydów w Chełmnie bad Nerem w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej. Konin, 6-7 września 2004r. Red. Łucja Pawlicka-Nowak. Konin 2004 Muzeum Okręgowe ss. 95.

 

191.   Początki okupacji niemieckiej w dystrykcie radomskim (wrzesień 1939-czerwiec 1941). Materiały sesji popularnonaukowej odbytej w Radomiu 14 października 1999 roku. Pod red. Heleny Kisiel. “Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Radom 2001 T. XXXVI z. 1-4 ss. 106.

 

 

192.   Polska zniewolona 1939-1956. Materiały konferencji naukowej, Koszalin 14 marca 2003r. Pod red. Zenona Kachnicza. Koszalin 2003 Stowarzyszenie Humanistów i Artystów w Koszalinie ss. 105.

 

193.   Powstanie w getcie warszawskim. Sesja w 45 rocznicę (14-15 kwietnia 1988r.). Warszawa 1989 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej ss. 220. Informacja Wewnętrzna. Nr 102.

 

 

194.   Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej 28-30 kwietnia 1978. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego ss. 279. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego nr 63.

 

195.   Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945. Polsko-niemieckie spotkanie w Jankowicach k/Poznania w dniach 12-19 września 1993r. Red. nauk. Stanisław Nawrocki. Poznań 1995 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę ,Oddział Wojewódzki w Poznaniu ss. 68.

 

196.   Przedawnienie i ściganie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w systemie prawa RFN[ Republiki Federalnej Niemiec. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 28.IV.1980r. Red. Jan Barcz, Przemysław Maćkowiak. Warszawa 1991 Wydaw. Prawnicze ss. 76.

 

197.   Przedawnienie zbrodni hitlerowskich w RFN. Materiały z sesji naukowej Komitetu Koordynacyjnego Badań Niemcoznawczych. Warszawa, 8 marca 1965r. Warszawa 1965 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ss. 110.

 

198.   Przesiedlenia ludności przez III Rzeszę i jej sojuszników podczas drugiej wojny światowej. Międzynarodowe kolokwium Zamość 17-20 X 1972. Lublin 1974 Wyd. Lubelskie ss. 373.

 

199.   Przestroga przeszłości wskazaniem dla Europy pokoju. Międzynarodowe Sympozjum w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Oświęcim 31 sierpień- 1 września 1989. Oświęcim 1991 Muzeum w Oświęcimiu ss. 106.

 

200.   Przymus germanizacyjny na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945. Materiały z konferencji. Red. Włodzimierz Jastrzębski. Bydgoszcz 1993 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ss. 173.

 

201.   Sesja naukowa poświęcona pamięci ofiar hitlerowskich obozów jenieckich w Żaganiu w latach 1939-1945. Żagań 1979 Związek Bojowników Wolność i Demokrację ss. 44.

 

 

202.   Społeczeństwo pomorskie w latach okupacji niemieckiej 1939-1945. Materiały XII sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 15 listopada 2004 roku. Pod red. Katarzyny Minczykowskiej i Jana Szilinga. Toruń 2004 Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek” ss. 194.u0

 

203.   Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993r. Wstęp i red. nauk. Krzysztof Dunin-Wąsowicz Warszawa 1996 Instytut Historii PAN ss. 163.

 

204.   Sprawa nieprzedawniania zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości. Niektóre zagadnienia zbrodni hitlerowskich (materiały na konferencję w Moskwie). Warszawa 1969 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 348.

 

205.   Stan i perspektywy badań historycznych lat wojny i okupacji 1939-1945: sesja 14-15 listopada 1985r. Słowo wstępne Władysław Zieliński Warszawa 1988 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej ss. 246. Informacja wewnętrzna Nr 98.

 

206.   Stan i perspektywy badań w zakresie zbrodni hitlerowskich. Materiały z Konferencji naukowej w dniach 27-28 kwietnia 1970. Warszawa 1973 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

T. 1 ss. 418.

T. 2 ss. 438.

 

 

 

207.   Studia nad Okupacją Hitlerowską Południowo-Wschodniej Części Polski. Pod red. Tadeusza Kowalskiego. Rzeszów 1983 Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie ss. 99

[Materiały sesji popularnonaukowej w Rzeszowie 27 X 1980r. z okazji 35 Rocznicy Procesu Norymberskiego]

 

208.   Sympozjum "Hitlerowskie sądownictwo, więziennictwo i obozy Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie 1939-1945". Sztutowo 1976 Muzeum Stutthof ss. 168.

 

209.   Sympozjum poświęcone 35 rocznicy powstania w getcie warszawskim. “Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Warszawa R. 28:1978 nr 3/4 s. 3-162.

 

210.   Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu. Materiały konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze. Pod red. Jerzego Święcha. Lublin 1990 Wyd. Lubelskie s. 191.

 

211.   Twierdza Kłodzka. Prześladowania w latach 1939-1945. Międzynarodowe

Seminarium Naukowe Kłodzko-Polanica 1995. Warszawa 1996 Polska Agencja Ekologiczna S. A. ss. 110.

 

212.   Upowszechnianie wiedzy o Holokauście i martyrologii narodów. Stan obecny i zamierzenia. Międzynarodowa konferencja, Duszniki Zdrój 17-19 stycznia 2001r, referaty. Wałbrzych 2001 Muzeum Gross-Rosen ss. 92.

 

213.   Utracona ojczyzna: przymusowe wysiedlenia deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie: praca zbiorowa pod red. Huberta Orłowskiego i Andrzeja Saksona. Poznań 1996 Instytut Zachodni ss. 236,

[Materiały z międzynarodowej konferencji w Poznaniu w dniach 12-14 grudnia 1992r.]

 

214.  Walka i martyrologia narodowa w latach 1939-1945. Materiały z sesji popularnonaukowej. Oprac. Daniel Boćkowski. Białystok- Nadarzyn 1997 Towarzystwo Opieki nad Majdankiem ss. 117.

 

215.   Wojna i okupacja a medycyna. Międzynarodowa sesja naukowa w Krakowie 25-26 kwietnia 1985. Materiały. Kraków 1986 Towarzystwo Lekarskie w Krakowie s. 216.

 

216.   Wykorzystanie niewolniczej pracy więźniów KL Gross- Rosen przez III Rzeszę. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej w Polanicy Zdroju 9-10 grudnia 1998. Wyd. 2. Red. Aleksandra Kobielec. Wałbrzych 1999 Muzeum Gross -Rosen ss. 192.

 

217.   Wyrok norymberski. Sesja w 40 rocznicę ( 22 i 23 września 1986r). Referaty - Komunikaty. Warszawa 1987 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej ss. 389.

 

218.   Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-1945vprzez okupanta niemieckiego. materiały z sesji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych, Muzeum Miasta Gdynia i Oddział Gdański IPN  d. 2 XII 2003. Gdynia 2003 Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych s.

 

219.   Z okupacyjnych dziejów Wysokiego Mazowieckiego i okolic. Materiały z konferencji teoretycznej odbytej w Wysokim Mazowieckim w dniu 2 września 1988 roku związanej z 49 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Praca zbiorowa pod red. Mariana Kosakowskiego. Wysokie Mazowieckie 1980 Stowarzyszenie „Wisła – Odra” ss. 112.

 

220.   Zagadnienia prawne i medyczne w procesie NR 1 przed Wojskowym Amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Referaty z sesji naukowej [ w dniu 10 październiku 1977r.] zorganizowanej w XXX lecie ogłoszenia wyroku. Warszawa 1979 Ministerstwo Sprawiedliwości, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 94. Informacja Wewnętrzna Nr 58.

 

221.   Z dziejów wojny i okupacji na ziemiach województwa ostrołęckiego 1939-1945. Materiały z sesji popularnonaukowej 11.V.1995. Red. Bronisław Gołębiowski. Ostrołęka 1995 Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe ss. 267.

 

222.   Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi oraz okręgu łódzkiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 12 VI 1979 w Łodzi. Red. Antoni Galiński, Julia Zamojska. Łódź 1979 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w Łodzi ss. 216.

 

223.   Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Kaliskiej w latach 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego. Kalisz 1979 Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej ss. 363.

 

224.   Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech. Pod red. Tomasza Kranza. Majdanek 1998 Państwowe Muzeum ss. 166.

[Pokłosie konferencji pt. “Obcowanie z historią. Percepcja zbrodni nazistowskich w Polsce i Niemczech i ich znaczenie w procesie edukacji młodzieży”, zorganizowanej przez Państwowe Muzeum na Majdanku i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w 1996r.]

 

225.   Zbrodnie Wehrmachtu na obszarze Polski we wrześniu - październik 1939r. Sesja naukowa. Łęczyca 1979. Referaty i komunikaty. Warszawa -Łódź 1979 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 23.

 

 

226.   Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich.

T. 1. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995r. pod red. Krzysztofa Pilarczyka. Kraków 1997 Wyd. Księgarnia Akademicka - Wyd. Naukowe ss. 452.

T. 2. Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998r. pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego. Kraków 2000 Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich ss. 480.

T. 3. Praca zbiorowa., pod red. Krzysztofa Pilarczyka. Kraków 2003 Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich ss. 465.

[Także o pracy przymusowej ludności żydowskiej w latach II wojny światowej]

 

Artykuły i Monografie

 

 

 

 

227.   Abramowicz Sławomir, Obozy przejściowe i przesiedleńcze. [w:] Obozy hitlerowskie w Łodzi. Łódź 1998 Okręgowa Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci s. 101-132.

 

228.  Abramowicz Sławomir, Obóz przesiedleńczy w Konstantynowie Łódzkim. “Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi”. Łódź T. 1: 1989 s. 30-40.

 

229.   Abramowicz Sławomir, Praca przymusowa dzieci i młodzieży z Rejencji Łódzkiej na rzecz III Rzeszy. [w:] Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy 1939-1945. Poznań 1995 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę s. 21-27.

 

 

230.   Adamska Jolanta, Działalność urzędów pracy dystryktu warszawskiego w zakresie werbunku robotników przymusowych do Rzeszy.[w:] Warszawa lat wojny i okupacji. Z.4. Warszawa 1975 Państwowe Wydawnictwo Naukowe 193-224.

 

231.   Adamska Jolanta, Mogiły polskich niemowląt i robotników przymusowych w Braunschweig (RFN). “Przeszłość i Pamięć”. Warszawa R. 1997 nr 4 s. 31-37.

 

232.   Adamska Jolanta, Wychowawcze obozy pracy miejscem eksterminacji polskich robotników przymusowych. [w:] Międzynarodowa sesja naukowa pt. : Hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i Europie 1939-1945. Warszawa 1983 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 20.

 

 

233.   Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Praca zbiorowa pod red. Franciszka Pipera, Teresy Świebockiej. Oświęcim 1993 Państwowe Muzeum Oświecim-Brzezinka ss. 328

 

234.   Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Red. nauk. Wacław Długoborski i Franciszek Piper. Oświęcim - Brzezinka Wyd. Państwowego Muzeum 1995.

T. I. Założenie i organizacja obozu. ss. 290.

T. II. Więźniowie -życie i praca. ss. 340.

T. III. Zagłada ss. 218.

T. IV. Ruch oporu ss. 206.

T. V. Epilog ss. 196.

 

 

235.   Badowska Stanisława, Koziełło-Poklewski Bohdan, Praca przymusowa w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej.( W świetle wspomnień) “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Olsztyn nr 1: 1974 s. 37-84.

 

 

236.   Bańkowska Felicja, Kabzińska Krystyna, Kobiecy obóz jeniecki Oberlangen[w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej. T. XXII cz. 3, "Komunikaty i głosy".Pod red. Elżbiety Zawadzkiej. Toruń 1999 Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" s. 113-119.

 

 

237.   Baranowski Julian, Materiały do problematyki pracy przymusowej Polaków w III Rzeszy w Archiwum Państwowym w Łodzi. [w:] Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945, Poznań 1995, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę s. 28-31.

 

 

238.   Baranowski Julian, Wysiedlenia i wywożenia na roboty przymusowe mieszkańców gminy Lutetów. “Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi. Łódź 1994, T. 3, s. 69-73.

 

 

239.   Bardecki Andrzej, Arcybiskup Adam Sapieha a duszpasterstwo wśród polskich robotników podczas II wojny światowej. “Duszpasterz Polski Zagranicą”. Warszawa 1996 nr 2 s. 243-258.

 

240.   Baron Alojzy, Opieka nad powracającymi z niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów pracy na terenie Polski południowej ”Zdrowie Publicznej”. Warszawa 1976 nr 7 s. 575-583.

 

241.   Bartkowski Zbigniew, Obozy pracy przymusowej i obozy jenieckie na ziemi jeleniogórskiej w latach 1939-1945. “Rocznik Jeleniogórski”. Jelenia Góra T. 10:1972 s. 87 -113.

 

242.   Bartniczak Mieczysław, Grądy i Komorowo. Z dziejów Stalagów 324 i 333 Ostrów Mazowiecka. Warszawa 1973 Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej ss. 374.

 

243.   Bartosz Julian, Ludzie ze znakiem “P”. Wrocław -Warszawa 1969`Zakład Narodowy im. Ossolińskich ss. 158.

[Dotyczy obozów pracy w Niemczech podczas drugiej wojny światowej]

         Bartosz Julian, W sztafecie polskości Wrocławia – Ludzie ze znakiem „P”. Wrocław 1980 Towarzystwo Miłośników Wrocławia ss. 18.

 

 

244.   Bartoszewski Władysław, Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 2001. Wybór przemówień wywiadów Dominika Piwowarczyk. Warszawa 2001 Ministerstwo Spraw Zagranicznych ss. 272.

 

245.   Basak Adam, Odpowiedzialność za deportacje i stosowanie pracy przymusowej w wyrokach Trybunałów Norymberdzkich. [w.:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław 1975 T. 2 ss. 217-254.

 

246.   Basiński Euzebiusz, Rola Polaków deportowanych do Rzeszy w ruchu oporu na ziemiach zachodnich i północnych [w:]Podziemny front nad Odrą. Red. Wiesław Dobrzycki Warszawa 1970 Główna Komisja Historyczna ZBoWiD s. 129-146.

 

247.   Bauman Zygmunt, Holocaust: pięćdziesiąt lat później [w:] Holocaust z perspektywy półwiecza: pięćdziesiąta rocznica powstania w gettcie warszawskim. Red. Daniel Grinberg i Paweł Szapiro Warszawa 1993 Żydowski Instytut Historyczny ss. 368.

 

 

248.   Benuskiewicz Joachim, O potrzebie badań nad problematyką ziem polskich wcielonych do Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945 [w:] Stan i perspektywy badań historycznych lat wojny i okupacji 1939-1945. Warszawa 1988 Główna Komisja badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej  s. 140-145.

 

249.   Berenstein Tatiana, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w dystrykcie lubelskim. “Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Warszawa R. 1957, nr 24 s. 3-20.

 

250.   Berenstein Tatiana, Praca przymusowa ludności żydowskiej w tzw. dystrykcie Galicja (1941-1944). “Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Warszawa R. 1969, nr 69, s. 3-45.

 

251.   Berenstein Tatiana, Praca przymusowa Żydów w Warszawie w czasie okupacji hitlerowskiej. “Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Warszawa R. 1963 nr 45/46 s. 42-93.

 

252.   Berenstein Tatiana, Rola przedsiębiorców niemieckich w eksterminacji ludności żydowskiej w getcie warszawskim. “Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Warszawa R. 1955 nr 13/14 s. 185-210.

 

253.   Berenstein Tatiana, Żydzi warszawscy w hitlerowskich obozach pracy przymusowej. “Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Warszawa R. 1968 nr 67 s. 39-65.

 

254.   Bergen - Belsen. Przewodnik po wystawie. Hannower 1990 Niedersächsische Landeszentrale für politische Bilung ss. 96.

 

255.   Berny Tadeusz, Tak było. Działalność konspiracyjna Polaków deportowanych do pracy w III Rzeszy. “Biuletyn Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę, 1994 Warszawa nr 3, s. 29-41.

 

 

256.   Betke Mieczysław, Arbeitslager Niesky - Filia obozu Koncentracyjnego w Gross-Rosen. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Warszawa T. XXVII:1977 ss. 98.

 

 

257.   Bibliografia KL Auschwitz za lata 1942-1980. Oprac. Anna Malcówna. Oświęcim 1993 Państwowe Muzeum Oświęcim ss. 184.

 

258.   Bieda Tadeusz, Kowalski Tadeusz, Stan badań nad okresem okupacji hitlerowskiej w Polsce południowo-wschodniej. „Rocznik Województwa Rzeszowskiego”. Rzeszów T. IX:1978 s. 229-243.

 

 

259.   Bieniek Józef, Niemiecka Służba Budowlana ( Baudienst). “Rocznik Sądecki”. Nowy Sącz T. 27: 1999 s. 218-224.

 

260.   Boenigk Jan, Stosunek ludności miejscowej do polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych [w:] Praca przymusowa w III Rzeszy w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej, 29-30 kwietnia 1978 roku. Olsztyn 1980 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 205-216.

 

261.   Bojanowski Tadeusz, Sytuacja żywnościowa robotników w Łodzi podczas okupacji hitlerowskiej (1939-1945). “Rocznik Łódzki”. Łódź T. 16: 1972 s. 231-264.

 

262.   Bojanowski Tadeusz Zarobki robotników w Łódzkim przemyśle włókienniczym podczas okupacji hitlerowskiej(1939-1945). ”Zeszyty Nauk Uniwersytetu Łódzkiego Seria 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 111, Historia XIX i XX wieku. Łódź 1975, s. 169-181.

 

263.   Bojanowski Tadeusz, Zatrudnienie w łódzkim przemyśle włókienniczym w latach okupacji hitlerowskiej. “Acta Universitatis Lodziensis Łódź 1978 Seria 1, z.8,s. 131-153.

 

264.   Bojar -Fijałkowski Gracjan, Losy jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim i Meklenburgii 1939-1945. Przedm. Czesław Pilichowski. Warszawa 1979 Wydaw. Min. Obrony Narodowej ss. 415.

 

265.   Bojar -Fijałkowski Gracjan, Z zagadnień eksterminacji robotników przymusowych w Trzeciej Rzeszy. “Przegląd Lekarski”. Oświęcim T. 30: 1973, nr 1 s. 151-176.

 

266.   Bojar- Fijałkowski Gracjan, Z zagadnień eksterminacji robotników przymusowych w Trzeciej Rzeszy. “Przegląd Lekarski”. Oświęcim nr 1: 1972 s. 60-64.

 

267.   Bonisławski Ryszard, “Obozy pracy dla Żydów przy ulicach Jakuba 16 i Łagiewnickiej 36. [w:] Obozy hitlerowskie w Łodzi. Praca zbiorowa pod red. Albina Głowackiego i Sławomira Abramowicza. Łódź 1998 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu s. 223-333.

 

 

268.   Bonusiak Włodzimierz, Polska podczas II wojny światowej. Wyd. 3 . Rzeszów 2003 Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego ss. 410.

 

269.   Bonusiak Włodzimiez, Polska w drugiej wojnie światowej. Rzeszów 1999 Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej ss. 345.

 

270.   Bonusiak Włodzimierz, Postawy ludności Drugiej Rzeczypospolitej wobec okupantów podczas II wojny światowej. “Prace Komisji Środkowo-Europejskiej”. Kraków T. 10:2002 s. 113-125.

 

271.   Bonusiak Włodzimierz, Postawy obywateli Rzeczypospolitej wobec okupantów podczas II wojny światowej [w:] Wizje i rzeczywistość. Poznań 2002 Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza s. 211-217.

 

272.   Bonusiak Włodzimierz, Rekrutacja, rozmieszczenie i struktura polskich robotników przymusowych do pracy w Rzeszy [w:] Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy. Rzeszów 2005 s. 35-102.

 

273.   Brychcy Marceli, Los polskich robotników przymusowych na Ziemi Świebodzińskiej w latach 1939-1945. Świebodzin 1984 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świebodzińskiej, Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Urząd Rady Narodowej w Szczańcu ss. 71. bodzin 1984 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Swiebodzinskiej, Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Urzad rady Narodowej w Szczańcu

 

 

274.   Chmielarz Andrzej, Deportacje obywateli polskich do pracy przymusowej w III Rzeszy [w:] Nowożytne niewolnictwo-prace przymusowe w III Rzeszy. Materiały z konferencji naukowej [ Warszawa, 14 marca 1986r] pod red. Andrzeja Budzyńskiego i Janusza Gmitruka. Warszawa 1997 Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego s. 55-61.

 

275.   Chmielarz Andrzej, Obozy jenieckie [w:] Polski ruch oporu 1939-1945. Red. nauk. Bogdan Kobuszewski, Piotr Matusak, Tadeusz Rawski. Warszawa 1988 Wydawn. Min. Obrony Narodowej s. 999-1010.

 

 

276.   Chrzanowski Bogdan, Główne założenia hitlerowskiej polityki germanizacyjnej [w:] Wysiedlenia Polaków z Gdynia w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego.Gdynia 2003 Muzeum Miasta Gdynia s. 8-21.

 

277.   Ciechanowski Konrad, Robotnicy przymusowi na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1939-1945 [w.:] Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej, 28-30 kwietnia 1978r. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 278-204.

 

 

278.   Cybulski Bogdan, Eksploatacja robotników przymusowych, jeńców wojennych i więźniów obozu koncentracyjnego w byłym powiecie zgorzeleckim w okresie II wojny światowej. “Acta Universitatis Wratislaviensis. Nr 424., Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław T. 4:1979, s. 255-291.

 

279.   Cybulski Bogdan, Obozy podporządkowane KL Gross-Rosen ( stan badań Rogoźnica 1987 Państwowe Muzeum Gros-Rosen ss. 134.

 

280.   Cybulski Bogdan, Podobóz obozu koncentracyjnego Gross-Rosen AL Woldenberg (Wałbrzych). “Acta Universitatis Vratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław T. 13:1990 s. 301-324.

 

281.   Cybulski Bogdan, Przenoszenie polskich jeńców wojennych na status cywilnych robotników przymusowych, [w.] Praca przymusowa w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej, 28-30 kwietnia 1978 roku, Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 31-51.

 

282.   Cybulski Bogdan, Wywóz ludności polskiej na roboty niewolnicze do Niemiec. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. Warszawa 1967, T. 1b.

 

 

283.   Czabański Adam, Samobójstwa wśród robotników przymusowych we Wrocławiu podczas II wojny światowej. „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”. Poznań T. 4: 2005 s. 71-80.

 

 

284.   Czeszejko - Sochacki Zdzisław- Praca niewolnicza a podstawowe prawa człowieka [w:] Fakty prawo sprawiedliwość. Międzynarodowe seminarium naukowe, Warszawa [27 XI ]1996. Komitet red. - red. nacz. Mirosław Podsiadło. Warszawa 1996 Agencja ATM s. 11-21

 

 

285.   Czyńska Zofia, Kupść Bogumił, Obozy zagłady, obozy koncentracyjne i obozy pracy na ziemiach polskich 1939-1945. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. Warszawa T. I:1946, s. 13-64.

 

 

286.   Datner Szymon, Gumkowski Janusz, Leszczyński Kazimierz, Wysiedlenie ludności z ziem polskich wcielonych do Rzeszy. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. Warszawa T. XIII:1960 s. 23-33.

 

287.   Datner Szymon, Obozy jenieckie na Lubelszczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej. “Zeszyty Majdanka”. Lublin R. 1969 T. 3. s. 235-237.

 

288.   Datner Szymon, Obozy jenieckie Wehrmachtu na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Warszawa 1967

 

289.   Datner Szymon, Tragedia w Doesel. Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939-1945, ciąg dalszy. Warszawa 1968 Książka i Wiedza ss. 328.

 

290.   Datner Szymon, Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939-1945. Warszawa 1966 Książka i Wiedza ss. 451.

 

291.   Datner Szymon, Wywóz ludności polskiej na roboty niewolnicze do Niemiec. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. Warszawa T. XVI: 1967, s. 17-65.

 

292.   Datner Szymon, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach armii regularnych w czasie II wojny światowej. Wyd. 2 popr. i poszerz. Warszawa 1964 Wyd. Min. Obr. Nar. ss. 569.

 

293.   Datner Szymon, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w zakresie pracy. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. Warszawa T. XVII:1967, s. 7-100.

 

 

294.   Denkiewicz-Szczepaniak Emilia, Polska siła robocza w Organizacji Todta w Norwegii i Finlandii w latach 1941-1945. Toruń 1999 Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ss. 321.

 

295.   Deresiewicz Janusz, Okupacja niemiecka na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy193919 Studium historyczno- gospodarcze 1939-1945. Poznań 1950 Instytut Zachodni ss. 599.

 

296.   Drewniak Bogusław, Film jako instrument propagandowego oddziaływania w środowisko robotników przymusowych i jeńców wojennych w Trzeciej Rzeszy [w:] Praca przymusowa w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze: materiały z sesji naukowej, 28-30 kwietnia 1978 roku. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 110-125.

 

297.   II wojna światowa i jej następstwa. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego. Poznań 1996 Wielkopolska agencja wydawnicza ss. 496.

 

298.   Druga wojna światowa: osądy, bilanse, refleksje. Wstęp i red. Zygmunt Mańkowski. Lublin 1996 Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej ss. 90

 

299.   Düx Heinz, Odszkodowania dla polskich robotników przymusowych w nowym rozwiązaniu [w:] Twierdza Kłodzka: prześladowania w latach 1939-1945.Międzynarodowe seminarium naukowe, Kłodzko-Polanica 1995 Warszawa 1996 Polska Agencja Ekologiczna S. A. s. 49-61.

 

300.   Düx Heinz, Stan obrad niemieckiego Bundestagu odnośnie odszkodowania za pracę przymusową w czasach narodowego socjalizmu [w:[ Fakty prawo sprawiedliwość. Międzynarodowe seminarium naukowe, Warszawa [27 XI] 1996 Warszawa 1996 Agencja ATM s. 21-35

 

 

 

301.   Działalność urzędów pracy dystryktu warszawskiego w zakresie werbunku robotników przymusowych do Rzeszy [w:] Warszawa lat wojny i okupacji. Red. Krzysztof Dunin-Wąsowicz Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe T:4 1975 s. 195-224.

 

 

302.   [Dziesięć] 10 przykazań dla robotników polskich w Rzeszy. Niewolnictwo, wyzysk, pozbawienie wszelkich praw. ”Dziennik Polski”. R. 1942 nr 754 s. 2.,

 

303.   Flemming Marian, Status prawnomiędzynarodowy jeńców polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej [w:] Niemiecki i radziecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Podobieństwa i różnice. Materiały z konferencji naukowej 5 czerwca 1997r. Pod red. Edmunda Nowaka. Opole 1997 Wydawnictwo Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu s. 81-95.

 

304.   Flemming Marian, Traktowanie polskich jeńców wojennych przez Niemców i ZSRR w czasie II wojny światowej a prawo międzynarodowe “Wojskowy Przegląd Prawniczy“ Warszawa R. 1997 nr ¾ s.15-29.

 

 

305.   Frankiewicz Bogdan, Hitlerowskie obozy pracy przymusowej oraz obozy karne i jenieckie na terenie Szczecina w latach II wojny światowej. “Przegląd Zachodniopomorski”. Szczecin Nr 4: 1965 s. 117-139.

 

306.   Frankiewicz Bogdan, Obozy hitlerowskie na Ziemi Szczecińskiej w latach II wojny światowej [w:] Acta Universistatis Wratislaviensis. No 281, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław. T. 2:1975 s. 75-93.

 

307.   Frankiewicz Bogdan, Praca przymusowa na Pomorzu Zachodnim w latach II wojny światowej. Poznań 1969 Wydaw. Poznańskie ss. 182.

 

308.   Frankiewicz Bogdan, Robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni w pow. stargardzkim [w:] Z dziejów Ziemi Stargardzkiej. Praca zbiorowa pod red. B. Dopierały. Poznań Wyd. Poznańskie s. 418.

 

309.   Frankiewicz Bogdan, Życie kulturalno-oświatowe w środowisku polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1945. “Przegląd Zachodniopomorski”. Szczecin R. 18: 1974 z.3/4 s. 179-196.

 

310.   Gasztold Tadeusz, Listy robotników przymusowych w III Rzeszy do Rady Głównej Opiekuńczej. “Rocznik Koszaliński”. Koszalin T. 4. 1968 s. 300-312.

 

 

311.   Gasztold Tadeusz, Na przymusowych robotach. “Zapiski Koszalińskie”. Koszalin Z. 2: 1968 s. 72-76.

 

312.  Gasztold Tadeusz, Nowożytni niewolnicy. “Mówią wieki”. Warszawa R. 14:1971 nr 2 s. 17-19.

 

313.   Gasztold Tadeusz, Obozy jenieckie na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1945. “Zapiski Koszalińskie”. Koszalin Z. 2: 1966 s. 7-78.

 

314.   Gasztold Tadeusz, Polacy na robotach przymusowych w rolnictwie Pomorza Zachodniego 1939-1945. Gdańsk 1971 Wyd. Morskie ss. 281.

 

315.   Gasztold Tadeusz, Praca niewolnicza na Ziemi Koszalińskiej [w:] Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Koszalińskiej w latach 1939-1945 Koszalin 1968 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich ss. 109-123.

 

316.   Gasztold Tadeusz, Praca przymusowa dzieci polskich w III Rzeszy. ‘Rocznik Koszaliński”. Koszalin R. 21: 1986/87 s. 36-43.

 

317.   Gasztold Tadeusz, Przeciw uczuciom i godności ludzkiej “Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”. Katowice nr 2: 1962 s. 248-279.

[Dotyczy Polaków na robotach w Rzeszy]

 

318.   Gasztold Tadeusz, Przed polskim sądem. “Zapiski Koszalińskie”. Koszalin R. 6: 1964 z. 2 s. 78-81 , z. 4 s. 84-88

[Z dziejów prześladowań polskich robotników przymusowych na Ziemi Koszalińskiej w latach 1939-1945]

 

319.   Gasztold Tadeusz, Prześladowania polskich robotników cywilnych [w:] Hitlerowskie prześladowania Polaków na Pomorzu Zachodnim 1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Czechowicza i Tadeusza Gasztolda. Koszalin 1974 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich ss. 238.

 

320.   Gasztold Tadeusz, Rekrutacja i transport robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim w świetle relacji (1939-1945). “Rocznik Koszaliński”. Koszalin T. 3: 1967

 

321.   Gasztold Tadeusz, Zbrodnie na robotnikach przymusowych w świetle Procesu Norymberskiego. Referat publikowany przez Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Oddział w Koszalinie 1971

 

322.   Gasztold Tadeusz, Życie kulturalne w obozach polskich jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1945. Koszalin 1977 Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy ss. 347.

 

323.   Gawacki Henryk, Liban - obóz karny służby budowlanej. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. Warszawa T. VI: 1951 s. 131-167.

 

324.   Gawłowski Karol, Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na rzecz b. robotników przymusowych [w:] Nowożytne niewolnictwo- prace przymusowe w III Rzeszy. Materiały z konferencji naukowej [Warszawa,14 czerwca 1996r] pod red. Andrzeja Budzyńskiego i Janusza Gmitruka. Warszawa 1996 Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego s. 89-94.

 

325.   Gawłowski Karol, Los polskich obywateli zmuszanych do prac niewolniczych na rzecz III Rzeszy w okresie II wojny światowej [w:] Twierdza Kłodzka. Prześladowania w latach 1939-1945 Referat wygłoszony na Międzynarodowym Seminarium Naukowym w Polanicy we wrześniu 1995 r. Warszawa 1996 Polska Agencja Ekologiczna S. A. s. 99-102

 

326.   Gawłowski Karol, Polacy zmuszani do pracy niewolniczej w III Rzeszy [w:] Odszkodowania dla więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych - problem niezałatwiony. Warszawa 1996 s. 9-15.

 

327.   Gawłowski Karol, Starania Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę o uzyskanie pełnego moralnego i materialnego zadośćuczynienia za pracę niewolnicza w III rzeszy [w:] Niewolnicy III Rzeszy. Warszawa 1997 s. 41-52.

 

328.   Gawłowski Karol, Walka o odszkodowania moralne i materialne za pracę przymusową w Trzeciej Rzeszy (1939-1945) [w:] Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy. Rzeszów 2005 s. 203-232.

 

329.   Gdański Jarosław W, Wykorzystanie jeńców wojennych w gospodarce i pomocniczych formacjach zbrojnych [w:] Niemiecki i radziecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Podobieństwa i różnice. Pod red. Edmunda Nowaka. Opole 1997 Wyd. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych s. 129-139.

 

330.   Gicewicz R, Obóz pracy w Poniatowej (1941-1943). “Zeszyty Majdanka”. Lublin T. X:1980 s. 88-107.

 

331.   Gmitruk Janusz, Aktualny stan badań nad martyrologią i eksploatacją wsi polskiej przez okupanta hitlerowskiego 1939-1945 [w:] Martyrologia i eksploatacja wsi polskiej pod hitlerowską okupacją. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 29-30 listopada 1985 roku w Borkowie. Red. nauk. Stanisław Meducki Kielce 1989 Akademia Górniczo-Hutnicza s. 7-19.

 

 

332.   Gmitruk Janusz, Martyrologia ludności wsi polskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 a prace przymusowe w III Rzeszy [w:] Nowożytne niewolnictwo - prace przymusowe w III Rzeszy. Materiały z konferencji naukowej [Warszawa, 14 czerwca 1996r] pod red. Andrzeja Budzyńskiego i Janusza Gmitruka Warszawa 1997 Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego s. 35-54.

 

333.   Gmitruk Janusz, Ku zwycięstwu. Konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie 1939-1945. Wyd. 3. Warszawa-Kielce 2003 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wszechnica Świętokrzyska ss. 439.  

 

334.   Gmitruk Janusz, Martyrologia wsi polskiej 1939-1945 [w:] Studia historyczne : księga pamiątkowa dedykowana Czesławowi Rajcy. Praca zbiorowa pod red. Anny Wiśniewskiej. Lublin 1995 Państwowe Muzeum na Majdanku s. 331-340.

 

335.   Gmitruk Janusz, Materiały do bibliografii martyrologii wsi polskiej w latach 1939-1945. Warszawa 1996 Zakład Historii Ruchu Ludowego, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie” ss. 33.

 

 

336.   Golczewski Kazimierz, Przymusowa ewakuacja z nadbałtyckich prowincji III Rzeszy 1943-45. Poznań 1971 Wydawnictwo Poznańskie ss. 116.

 

337.   Gołembiecka Anna, Praca więźniów KL Gross-Rosen - źródła w archiwum Muzeum Gross-Rosen [w:] Wykorzystanie niewolniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen przez III Rzeszę Wałbrzych 1999 Muzeum Gross-Rosen s. 27-32.

 

 

338.   Góral Jan, Roboty przymusowe w Piotrkowskiem w latach okupacji hitlerowskiej “Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”. Piotrków Trybunalski T. 4:2002 s. 145-160.

 

339.   Góral Jan, Wywożenie ludności na roboty przymusowe w Piotrkowskiem. “Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Łodzi Instytut Pamięci Narodowej.” Łódź T. 5:1997 s. 54-67.

 

340.   Góral Jan, Wywożenie Polaków na roboty przymusowe do III Rzeszy z powiatu tomaszowskiego. “Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi Inst. Pamięci Narodowej”. Łódź T. 5:1997 s. 120143.

 

341.   Górczyńska- Przybyłowicz Bożena, Kraj Warty - poligon doświadczalny narodowego socjalizmu [w:] Niemcy i Polska w trudnych latach 1933-1990. Nowe spojrzenie na dawne konflikty. Poznań 2004 Uniwersytet im. A. Mickiewicza s. 117-125.

 

342.   Górczyńska- Przybyłowicz Bożena, Życie gospodarczo-społeczne na ziemiach włączonych do Prus Wschodnich w okresie okupacji hitlerowskiej. Ciechanów 1989 Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe ss. 206.

 

 

343.   Gruner Wolf, Organizacja i struktura pracy przymusowej Żydów w Niemczech i Generalnej Guberni w latach 1939-1943. Studium porównawcze, [w:] Twierdza Kłodzka i prześladowania w okresie narodowego socjalizmu. Berlin 1995

 

344.   Gruner Wolf. Przymusowa praca Żydów [w:] Twierdza Kłodzka. Prześladowania w latach 1939-1945. Międzynarodowe seminarium naukowe, Kłodzko-Polanica 1995r. Warszawa 1996 Polska Agencja Ekologiczna s. 87-95.

 

 

345.   Gulczyński Janusz, Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem 1941-1945. Konin 1990 Muzeum Regionalne ss. 12.

346.   Gulczyński Janusz, Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem ( przegląd i metodologia badań, aspekty muzealne) [w:] Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Konin 1995 s. 29-44.

 

347.   Hrabar Roman, Szuman N, Germanizacja dzieci polskich w świetle dokumentów, “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.” Warszawa T. 5: 1949 s. 9-122.

 

348.   Hrabar Roman, Tokarz Zofia, Wilczur Jacek, Czas niewoli, czas śmierci. Martyrologia dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej Warszawa 1979 Interpress ss. 205

 

349.   Hrabar Roman, Hitlerowski rabunek dzieci polskich. Uprowadzenie i germanizacja dzieci polskich w latach 1939-1945. Katowice 1960 “Śląsk” ss. 150.

 

 

350.   Hrabar Roman, Janczarowie XX wieku. Katowice 1983 Wyd. “Śląsk” ss. 297.

 

351.   Hrabar Roman, Na rozkaz i bez rozkazu. Sto i jeden wybranych dowodów hitlerowskiego ludobójstwa na dzieciach. Katowice 1968 Wyd. “Śląsk” ss. 275.

 

352.   Hrabar Roman, Niemieckie obozy na Śląsku w czasie II wojny światowej “Polenlager.’ Katowice 1972 Wyd. “Śląsk” ss. 163.

 

353.   Hrabar Roman, Obóz dla dzieci i młodzieży w Łodzi [w:] Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi oraz okręgu łódzkiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 1 VI 1979 roku w Łodzi. Red. Antoni Galiński, Julia Zamojska. Łódź 1979 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich s. 113-133.

 

 

354.   Ilski Stanisław, Siedlecka Jadwiga, Roboty przymusowe dzieci szkolnych w latach 1940-1945. “Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”. Bieżuń Z. 13:1998 s. 101-106.

 

 

355.   Izbiński Leszek, Niektóre problemy obozów pracy i robotników przymusowych w powiecie brzeskim w okresie II wojny światowej. “Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” Opole nr 2:1967 s. 45-50.

 

356.   Izbiński Leszek, Z problematyki zatrudnienia Polaków i innych robotników przymusowych w powiecie brzeskim w czasie II wojny światowej. “Studia Śląskie”. Seria Nowa. Katowice T. 16: 1969 s. 291-332.

 

 

357.   Jabłoński Cezary, Dzieci i młodzież z tzw.” rejencji łódzkiej” na robotach przymusowych w III Rzeszy [w:] Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi oraz okręgu łódzkiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 12 VI 1979 roku w Łodzi. Red. Antoni Galiński, Julia Zamojska. Łódź 1979 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich s. 187-201.

 

358.   Jabłoński Cezary, Wysiedlenia ludności i praca przymusowa w powiecie brzezińskim. “Rocznik Łódzki”. Łódź T. 16:1972 s. 81-100.

 

 

359.   Jędrzejewski Edward, Hitlerowska polityka przymusowego zatrudniania Polaków na Górnym Śląsku i ziemiach włączonych do Rzeszy ( 1939-1945) [w:] Studia nad faszystowskimi zbrodniami hitlerowskimi. Wrocław T. 2: 1975 s. 2543.

 

 

360.   Jaracz Andrzej, Polscy robotnicy przymusowi przed hitlerowskim sądem specjalnym w Szczecinie (Sondergericht Stettin). “Pamięć i Sprawiedliwość”. Warszawa T. 38: 1995 s. 134-147.

 

361.   Jaracz Andrzej, “Sonderbehandlung” jako przykład represji stosowanych wobec polskich robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim w czasie II wojny światowej [w:] Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945. Polsko-niemieckie spotkanie w Jankowicach koło Poznania w dniach 12-19 września 1993 roku. Red. nauk. Stanisław Nawrocki. Poznań 1995 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę, Oddział Wojewódzki w Poznaniu s. 41-42.

 

362.   Jasiński Janusz, Niemiecki wizerunek robotników przymusowych w Prusach Wschodnich. “Komunikaty Warmińsko-_Mazurskie”. Olsztyn R. 45: 2001 nr 2 s. 197-216.

 

363.   Jastrzębski Włodzimierz,  Warunki pracy i życia robotników przymusowych [w:] Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy . Rzeszów 2005 s. 103-126.

 

364.   Jędrzejewski Edward, Hitlerowska polityka przymusowego zatrudniania Polaków na Górnym Śląsku i ziemiach włączonych do Rzeszy( 1939-1945) Acta Universitatis Wratislaviensis. No 281 Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław 1975 T. 2: 1975 s. 25-43.

 

 

365.   Kasperek Józef, Metody werbunku do przymusowych robót w III Rzeszy na terenie dystryktu lubelskiego w latach 1939-1944 ”Zeszyty Majdanka”. Lublin T. VIII: 1975 s. 52-104.

 

366.   Kasperek Józef, Niektóre aspekty werbunku na przymusowe roboty do III Rzeszy z dystryktu lubelskiego [w:] Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sadem ludzkości i historii. Red. nauk. Czesław Pilichowski. Warszawa 1980 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 419-435.

 

367.   Kasperek Józef, Początki organizacji i działalności urzędów pracy na terenie Lubelszczyzny ( październik 1939-styczeń 1940) ”Zeszyty Majdanka”. Lublin T. VI: 1972 130-154.

 

 

368.   Kasperek Józef, Wywóz na przymusowe roboty do Rzeszy z dystryktu lubelskiego w latach 1939-1944. Warszawa 1977 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss. 301.

 

369.   Kasperek Józef, Wywóz na przymusowe roboty do Rzeszy z dystryktu lubelskiego w latach 1939-1944. “Zeszyty Majdanka”. Lublin T. X: 1980 s. 108-133.

 

370.   Kasperek Józef, Zarys organizacyjny Arbeitsamtów w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944. “Zeszyty Majdanka”. Lublin T. VII: 1973 s. 94-120.

 

 

371.   Kempisty Czesław, Leszczyńska Zofia, Wyniki socjomedycznych badań byłych deportowanych do pracy przymusowej w Trzeciej Rzeszy. “Przegląd Lekarski”. Oświęcim R. 38:1975 nr 1 s. 70-78.

 

372.   Kempisty Czesław, Leszczyńska Zofia, Stan zdrowia byłych deportowanych do pracy przymusowej w III Rzeszy [w:] Eksterminacyjna polityka hitlerowska wobec narodu polskiego. Praca zbiorowa. Warszawa 1976 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce s. 319-333.

 

 

373.   Kisielewicz Danuta, Hitlerowskie obozy pracy przy zakładach chemicznych w Kędzierzynie i Blachowni Śląskiej podczas II wojny światowej. “Szkice Kędzierzyńsko- Kozielskie”. Kędzierzyn-Koźle T. 1: 1985 s. 91-105.

 

374.   Kisielewicz Danuta, Jeńcy wojenni w literaturze polskiej, “Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice- Opole T. 9:1985 s. 31-44..

 

375.   Kisielewicz Danuta, Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu w czasie II wojny światowej. Materiały bibliograficzne za lata 1979-1981. "Łambinowicki Rocznik Muzealny. "Łambinowice-Opole T. 9:1985 s. 45-47.

 

376.   Kisielewicz Danuta, Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu w czasie II wojny światowej. Materiały bibliograficzne za lata 1985-1989. “Łambinowicki Rocznik Muzealny” Opole-Łambinowice T. 14:1991 s. 139-162.”

 

377.   Kisielewicz Danuta, Jeńcy wojenni w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej. Materiały bibliograficzne za lata 1990 - 1994. “Łambinowicki Rocznik Muzealny. Łambinowice-Opole T. 18:1995 s. 125-160.

 

378.   Kisielewicz Danuta, Jeńcy wojenni w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej: materiały bibliograficzne za lata 1995-1996 oraz uzupełnienia za lata 1990 – 1994. „Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice-Opole T. 20: 1997 s. 215-224.

 

379.   Kisielewicz Danuta, Losy żołnierzy polskich w czasie II wojny światowej. "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Nauki Społeczno-Polityczne." Opole Z. 9:1994 s. 111-120.

 

 

380.   Kisielewicz Danuta, Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej. Opole 1998 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu

 

381.   Kisielewicz Danuta, Oficerowie polscy obozach jenieckich Okręgu Wojskowego Wehrmachtu (1939-1945). “Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice- Opole T. 16:1993 s. 57-75.

 

382.   Kisielewicz Danuta, Stan badań nad jeńcami polskimi w czasie II wojny światowej [w:] Polska historiografia wojskowa: próba analizy i syntezy. Toruń 2002 Wydawnictwo Adam Marszałek s. 303-315.

 

383.   Komorowskiki Jarosław, “Wiara was zbawiła.” Boże Narodzenie robotników przymusowych w Niemczech. 1944. “Pamiętnik Teatralny”. Warszawa R. 48: 1999 z. 2 s. 231-237.

 

 

384.   Konieczny Alfred, Krajowy Urząd Pracy Śląska i jego rola w budowie administracji okupacyjnej na ziemiach polskich w 1939 roku. “Acta Universitatis Vratislaviensis” No 638: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław T. 8: 1982 s. 3-9-329.

 

 

385.   Konieczny Alfred, “Organizacja Schmelt” i jej obozy pracy dla Żydów na Śląsku w latach 1940-1944. Acta Universitatis Wratislaviensis “Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław T. 14 s. 2810314.

 

386.   Konieczny Alfred, Organizacja urzędów pracy na Dolnym Śląsku w latach 1939-1945. Maszynopis w posiadaniu okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu.

 

 

387.   Konieczny Alfred, Podobóz Aslau w systemie pracy przymusowej więźniów KL Gross-Rosen [w:] Wykorzystanie niewolniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen przez III Rzeszę. Wałbrzych 1999 Muzeum Gross-Rosen s. 33-40.

 

388.  Konieczny Alfred, Rola Organizacji Schmelt w eksploatacji żydowskiej siły roboczej na Śląsku [w:] Zagłada Żydów zagłębiowskich. Pod red. Aleksandry Namysło. Będzin 2004 Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach ss. 173.

 

389.   Konieczny Alfred, Rozmiary zatrudnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w gospodarce Dolnego Śląska w latach II wojny światowej. “Studia Śląskie”. Katowice T. 12: 1969

 

390.   Konieczny Alfred, Tormersdorf. Grüssau. Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941-1943. Wrocław 1997 Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego ss. 227.

 

 

391.   Konieczny Alfred, Transporty Żydów z Górnego Śląska do obozu pracy w Terezinie (1942-1944). „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”. Wrocław R. 2001 nr 24 s. 443-463.

 

392.   Konieczny Alfred, Uwagi o korespondencji więźniów KL Gross-Rosen. “Acta Universitatis Wratislaviensis No 2639. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław T. 27:2004 s. 401-429.

 

393.   Konieczny Alfred, Uwagi o planach wykorzystania więźniów Kl Gross-Rosen w przemyśle zbrojeniowym Trzeciej Rzeszy. “Acta Universitatis Wratislaviensis No 2207 Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław T. 23: 2000 s. 363-382.

 

 

394.   Konieczny Alfred, Zagraniczni robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni w rejonie ząbkowicko-strzelińskim w latach II wojny światowej. ”Acta Universitatis Vratislaviensis. ” Nr 411. Prawo. Wrocław T. 73: 1979 s. 21-44.

 

395.   Konieczny Alfred, Zagraniczni robotnicy przymusowi i obozy pracy na Górnym Śląsku w 1944r. “Studia Śląskie”. Seria Nowa Katowice T. 12: 1967 s. 207-213.

 

396.   Konieczny Alfred, Zbrodnie hitlerowskie na Dolnym Śląsku [w:] Stan i perspektywy badań w zakresie zbrodni hitlerowskich. Materiały z konferencji naukowej w dniach 27-28 kwietnia 1970 roku. Warszawa 1973 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (Powiel. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań) T. 2 s. 115-128.

 

397.   Konieczny Alfred, Zwalczanie zbiegostwa polskich robotników przymusowych przez policję hitlerowską na Śląsku w latach II wojny światowej. “Studia Śląskie.” Seria Nowa. Katowice T. 13: 1967 s. 145-267.

 

398.   Konieczny Alfred, Żydowski obóz pracy przymusowej w Jeleniowie z lat 1943-1944. (ZAL Gellenau). “Acta Universitatis Vratislaviensis No 2136, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, Wrocław 1999 T. XXII s. 411-426.

 

399.   Kopf Stanisław, Powstańcy w obozach jenieckich. Warszawskie Termopile. Warszawa 2003 Fundacja Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945“ ss. 148.

 

400.   Kopiczko Andrzej, Duszpasterstwo jeńców wojennych i robotników przymusowych w diecezji warmińskiej w latach 1939-1945. “Komunikaty Warmińsko-Mazurskie”. Olsztyn R. 2001 nr 2 s. 207-216.

[Polem. Koziełło-Poklewski Bohdan, O opiece religijnej nad jeńcami i robotnikami przymusowymi (na marginesie artykułu ks. ...) “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Olsztyn R. 46: 2002 nr 1 s. 75-80. Repl.: Kopiczko Andrzej, Ad vocem. Polemika z Bohdanem Koziełło-Poklewskim. "Komunikaty Mazursko-Warmińskie". Olsztyn R. 2002 nr 1 s. 81-87].

 

401.   Kopka Bogusław Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Warszawa 2002 Niezależna Oficyna Wyd. ” Nowa” ss. 378.

 

402.   Kopówka Edward, Obozy pracy przymusowej w Szczeglacinie i Bartkowie Nowym k. Siedlec. “Kwartalnik Historii Żydów”. Warszawa R. 2002 nr 4 s. 515-519.

 

403.   Kopówka Edward, Obóz zagłady w Treblince. Łapy 2002 Firma Wydawniczo-Reklamowa Marian Olechnowicz ss. 48.

 

404.   Kopówka Edward, Stalag 366 Siedlce. Siedlce 2004 Staraniem Kreatywnej, Unikalnej Niebanalnej Kultury Studenckiej w Siedlcach ss. 288.

 

405.   Kopówka Edward, Treblinka - nigdy więcej. Treblinka 2002 Muzeum Walki i Męczeństwa ss. 137.

[Obóz hitlerowski Treblinka II]

 

406.   Korc Ewa, Materiały źródłowe do problematyki pracy przymusowej w zasobach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie [w:] Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej 28-30 kwietnia 1978. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 266-283.

 

 

407.   Kosiński Jan, Niemieckie obozy koncentracyjne i ich filie. Oprac. i do druku przygot. Waldemar Sobczyk. Stephanskirchen 1999 Druk. Polska ss. 771.

 

408.   Koziełło-Poklewski Bohdan, Służba bezpieczeństwa SS i wschodniopruskie sądownictwo wobec kwestii pracy przymusowej. “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Olsztyn R. 2002 nr 2 s. 251-259.

 

409.   Koziełło-Poklewski Bohdan, Prusy Wschodnie obozem pracy [w:] Warmia i Mazury. Olsztyn 1985 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 641-650.

 

410.   Koziełło-Poklewski Bohdan, Rozmiary przymusowego zatrudnienia obywateli polskich w gospodarce Prus Wschodnich w latach 1939-1944. Acta Universitatis Wratislaviensis. No 281 “Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”. Wrocław. T. 2: 1975 s. 45-74.

 

411.   Koziełło-Poklewski Bohdan, Uwagi o zatrudnianiu jeńców wojennych i robotników przymusowych w zakładach zbrojeniowych Prus Wschodnich (1939-1942). “Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi:, Wrocław T. 12 s. 201-211.

 

 

412.   Koziełło- Poklewski Bohdan, Z badań nad stanem zatrudnienia w Prusach Wschodnich w chwili objęcia władzy przez partię hitlerowską. “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Olsztyn R:1976 nr 4 s. 537-546.

 

413.   Koziełło-Poklewski Bohdan, Z badań nad założeniami niemieckiej polityki ludnościowej i gospodarczej w republikach bałtyckich w latach II wojny światowej."Acta Universitatis Wratislaviensis'.No 687. “Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi “. Wrocław T. 9 s. 329-366.

 

414.   Koziełło - Poklewski Bohdan, Zagraniczni robotnicy przymusowi w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej. Warszawa 1977 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss. 234. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 55.

 

415.   Koziełło-Poklewski Bohdan, Zatrudnienie jeńców wojennych i robotników przymusowych w gospodarce Prus Wschodnich w latach II wojny światowej [w:] Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii. Red. nauk. Czesław Pilichowski. Warszawa 1980 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 366-385.

 

416.   Kozłowicz Tatiana, Karny obóz pracy dla dzieci i młodzieży w Łodzi [w:] Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i młodzieży polskiej 1939-1945. Praca zbiorowa Oprac. merytoryczne Zofia Tokarz. Warszawa 1969 Wydawn. Prawnicze s. 17-37.

 

417.   Kozłowski Andrzej, Tajna oświata wśród Polaków na przymusowych robotach w latach II wojny światowej 1939-1945. “Przegląd Historyczno-Oświatowy”. Warszawa R. 19:1986 nr 2 s. 219-228.

 

 

418.   Kozłowski Narcyz, Tajna oświata wśród Polaków na przymusowych robotach w latach II wojny światowej 1939-1945. “Przegląd Historyczno-Oświatowy”. Warszawa nr 2: 1976 s. 219-228.

 

419.   Kracht Walter, Robotnicy sezonowi i jeńcy wojenni zatrudnieni w majątku ziemskim Stennewitz (Stanowice) “Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archuiwalny’. Włocławek nr 11:2004 s.119-124.

 

420.   Kraft Luda, Leising Sylwia, Pichtel Monika, Polscy robotnicy rolni w Lindau [w:] Polska i Niemcy w trudnych latach 1933-1990. Nowe spojrzenie na dawne konflikty. Poznań 2004 Instytut Historii UAM

 

 

421.   Kranz Jerzy, Praca przymusowa w III Rzeszy: fakty i refleksje po 50 latach. Warszawa 1998 Departament Studiów i Planowania MSZ ss. 56.

 

 

422.   Kruszyński Piotr, Wykorzystanie pracy więźniów kompleksu Gross-Rosen w Górach Sowich przez Organizację Todt oraz firmy z nią współpracujące [w:] Wykorzystanie niewolniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen przez III Rzeszę. Wałbrzych 1999 Muzeum Gross-Rosen s. 41-55.

 

 

423.   Kwaśny Zbigniew, Margas Czesław, Z dziejów polskich robotników przymusowych w Kowarskiej kopalni w latach 1941-1943. “Rocznik Jeleniogórski. Jelenia Góra R. 1: 1963 s. 119-132.

 

 

424.   Kwieciński Wojciech, Praca jako „łup wojenny”. Zatrudnienie polskiej siły roboczej w niemieckiej gospodarce w latach 1939-1940. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia. Rzeszów Z. 2: 2005 s. 134-152.

 

 

425.   Lambert M, Warunki sanitarno-higieniczne w obozach pracy przymusowej w rejonie Szczecina w latach II wojny światowej. “Przegląd Zachodniopomorski”. Szczecin nr 3: 1972 s. 143-156.

 

426.   Landau Zbigniew, Polityka ludnościowa Niemiec hitlerowskich na ziemiach polskich w latach II wojny światowej. “Wiadomości Historyczne”. Warszawa R. 7:1964 nr 4 s. 16-170; Cz. 2. Tamże nr 5 s. 193-20

427.   Lemiesz Wiktor, O pracy niewolniczej na Ziemi Lubuskiej w latach II wojny światowej. Poznań 1962 Wyd. Poznańskie ss. 180.

 

 

428.   Lemiesz Wiktor, Praca przymusowa jeńców wojennych w Niemczech w latach II wojny światowej. Zielona Góra 1969 Lubuskie Towarzystwo Naukowe ss. 170.

 

429.   Lemiesz Wiktor, Rola byłych polskich robotników przymusowych i byłych jeńców w zagospodarowywaniu Ziemi Lubuskiej. (W świetle literatury pamiętnikarskiej). “Przegląd Zachodni”. Poznań R. 21: 1965 nr 4 s. 228-277.

 

430.   Lesiuk Wiesław, Zatrudnienie jeńców wojennych i cywilnych robotników przymusowych w przemyśle śląskim na przykładzie zakładów celulozowo-papierniczych w Krapkowicach i zakładów koksochemicznych w Zdzieszowicach ( 1939-1945). “Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice-Opole T. 5: 1982 s. 85-96.

 

 

431.   Leszczyńska Zofia, Stan zdrowia byłych deportowanych do pracy w Trzeciej Rzeszy [w:] Eksterminacyjna polityka hitlerowska wobec narodu polskiego. [ sympozjum naukowe lekarzy, Warszawa 5-6 czerwca 1974r. Praca zbiorowa. Warszawa 1976 Ministerstwo Sprawiedliwości, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 351.

 

432.   Lietz Zygmunt, Praca przymusowa jeńców wojennych w Prusach Wschodnich [w:] Praca przymusowa w katach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze : materiały z sesji naukowej 28-30 kwietnia 1978 roku. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 150-177.

 

 

433.   Listy robotników przymusowych w III Rzeszy do Rady Głównej Opiekuńczej. Oprac. Tadeusz Gasztold. “Rocznik Koszaliński”. Koszalin nr 4: 1968 s. 300-312.

 

 

434.   Łuczak Czesław, Deportacja Polaków na roboty i ich położenie w Rzeszy w latach drugiej wojny światowej. “Kronika Wielkopolski”. Poznań R. 3:1975 nr 1 s. 95-116.

 

 

435.   Łuczak Czesław, Eksploatacja ekonomiczna przez Trzecią Rzeszę w latach II wojny światowej. “Wiadomości Historyczne”. Warszawa R:1986 z. 2 s. 314-317.

 

436.   Łuczak Czesław, Eksploatacja siły roboczej polskich dzieci przez III Rzeszę [w:] Dzieci i młodzież w latach II wojny światowej. Pod red. Czesława Pilichowskiego. Warszawa 1982 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 266-276.

 

437.   Łuczak Czesław, Eksterminacja ludności powiatu tureckiego w okresie okupacji hitlerowskiej. “Rocznik Wielkopolski Wschodniej”. Poznań T. 4: 1986 s. 65-92.

 

438.   Łuczak Czesław, “Kraj Warty” 1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze okupacji hitlerowskiej. Poznań 1972 Wyd. Poznańskie ss. 258.

 

439.   Łuczak Czesław, Mobilizacja i wykorzystanie polskich mas ludzkich podczas II wojny światowej 1939-1945. [w:] Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD XVI-XX wiek. Red. nauk. Antoni Czubiński. Poznań 1974 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Filozoficzno-Historyczny. Historia nr 63. s. 401-412.

 

440.   Łuczak Czesław, Pod niemieckim jarzmem ( Kraj Warty 1939-1945). Poznań 1996 Instytut Zachodni ss. 353.

 

441.   Łuczak Czesław, Podstawowe zagadnienia wysiedleńcze w Wielkopolsce w latach II wojny światowej. “Kronika Wielkopolski”. Poznań nr 1: 1973 s. 73-78.

 

442.   Łuczak Czesław, Podstawowe założenia i realizacja polityki ekonomicznej Niemiec Hitlerowskich w okupowanej Polsce [w:] Zbrodnie i sprawcy”. Warszawa 1980 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 126=145.

 

443.   Łuczak czesław, Podstawowe założenia polityki ekonomicznej hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce [w:] Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski. Kom. Red. Marian Biskup. Poznan 1976 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza s. 769-775.

 

444.   Łuczak Czesław, Polityka ekonomiczna Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej. Poznań 1982 Wyd. Poznańskie ss. 490.

 

445.   Łuczak Czesław, Polityka eksterminacyjna. Ludność. Gospodarka. Życie codzienne [w:] Dzieje Poznania t. 2. cz. II. Warszawa-Poznań 1982 Państwowe Wydawictwo Naukowe s. 1414-1443, 1446-1482.

 

446.   Łuczak Czesław, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce 1979 Wyd. Poznańskie ss. 689.

 

447.   Łuczak Czesław, Polityka ludnościowa władz hitlerowskich w tzw. Kraju Warty (1939-1945) [w:] Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Kaliskiej w latach 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego. Kalisz 1979 Federacja Towarzystw Kultury Ziemi Kaliskiej s. 33-59.

 

448.  Łuczak Czesław, Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Żydów. „Dzieje Najnowsze”. Warszawa R. 1966 nr 1 s. 101-109.

 

449.   Łuczak Czesław, Polityka zatrudnienia w Trzeciej Rzeszy [w:] Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy. Rzeszów 2005 s. 19-34.

 

450.   Łuczak Czesław, Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy podczas II wojny światowej. Poznań 1974 Wyd. Poznańskie ss. 268.

 

451.   Łuczak Czesław, Polscy robotnicy przymusowi w Niemczech w latach II wojny światowej [w:]Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945.Polsko-niemieckie spotkanie w Jankowicach koło Poznania w dniach 12-19 września 1993 roku. Red. nauk. Stanisław Nawrocki. Poznań 1995 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę s. 7-20.

 

452.   Łuczak Czesław, Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Żydów. „Dzieje Najnowsze”. Warszawa R. 1996 nr 1 s. 101-109.

 

453.   Łuczak Czesław, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej. Poznań 1993 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ss. 715,

 

454.   Łuczak Czesław, Położenie polskich robotników przymusowych w Rzeszy w latach drugiej wojny światowej „Zeszyty Gorzowskie” 1979 s. 45-58.

 

455.   Łuczak Czesław, Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy. Warszawa 1999 Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”  ss. 82

 

456.   Łuczak Czesław, Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy i na okupowanych przez nią terytoriach innych państw (1939-1945). Poznań 2001 Pracownia Serwisu Oprogramowania ss. 164.

 

457.   Łuczak Czesław, Przeobrażenia demograficzne w Poznaniu w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945). “Pamięć i Sprawiedliwość”. Warszawa T. 38:1995 s. 76-90.

 

458.   Łuczak Czesław, Przymusowa siła robocza w gospodarce Trzeciej Rzeszy [w:] Polska i jej sąsiedzi w czasach najnowszych. Studia i materiały ofiarowane profesorowi Karolowi Grunbergowi w 70-lecie urodzin. Red. nauk. Mieczysław Wojciechowski. Torn 1995 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika s. 165-179.

 

459.   Łuczak Czesław,  Przymusowa siła robocza w niemieckiej gospodarce w pierwszej i drugiej wojnie światowej [w:] Przeszłość przyszłości. Prace dedykowane profesorowi Czesławowi Mojsiejewiczowi dla uczczenia siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin. Red. nauk. Marceli Kosman. Poznań 2001 „Forum Naukowe” s. 69-83.

 

460.  Łuczak Czesław, Siła robocza jeńców wojennych w gospodarce Trzeciej rzeszy [w:] Pax et bellum. Pod red. Kazimierza Olejnika. Poznań 1993 Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza s. 111-116.  

 

461.   Łuczak Czesław, Wysiedlenia hitlerowskie na tzw. ziemiach wschodnich wcielonych do Rzeszy. Zamość 1972 (druk. Uniw. M. Curie- Skłodowskiej) ss. 29.

 

462.   Łuczak Czesław, Wywóz ludności polskiej na roboty przymusowe do Rzeszy i jej położenie (1939-1945) [w:] Z literą P. Polacy na robotach przymusowych w hitlerowskiej Rzeszy 1939-1945. Wspomnienia. Poznań 1986 Wyd. Poznańskie s. 7-21.

 

463.   Łukaszewicz Bohdan, Relacje i wspomnienia jako źródło do badań nad sytuacją robotników przymusowych i jeńców wojennych [w:] Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej 28-30 kwietnia 1978 roku. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 253-266.

 

 

464.   Łukaszkiewicz Zdzisław, Obóz pracy w Treblince. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce”. Warszawa T. VIII:1957 s. 97-123.

 

465.   Łukowski Stanisław, Niewolnicza praca w hitlerowskich obozach na Śląsku Opolskim w latach 1941-1945. “Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”. Opole R. 15: 1973 nr 4 s. 34-47.

 

466.   Łukowski Stanisław, Zbrodnie nieukarane. Studia nad faszyzmem na Śląsku Opolskim w okresie II wojny światowej. Wrocław 1981 Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli. ss. 308.

 

467.   Łukowski Stanisław, Zbrodnie hitlerowskie na Śląsku Opolskim w latach 1933-1945 Wrocław 1978 Zakład Narod. im. Ossolińskich ss. 200.

 

468.   Łukowski Stanisław, Zbrodnie hitlerowskie w Łambinowicach i na Sławięcicach na Opolszczyźnie w latach 1939-1945. Katowic 1965 "Śląsk" ss. 262.

 

469.   Łukasiewicz Bohdan, Relacje i wspomnienia jako źródło do badań nad sytuacją robotników przymusowych i jeńców wojennych w Trzeciej Rzeszy [w:] Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej 28-30 kwietnia 1978 roku. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 253-265.

 

470.   Macher Ewa, Obozy pracy przy budowie węzła kolejowego Łódź -Olechów [w:] Obozy hitlerowskie w Łodzi. Łódź 1998 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu s. 143-151.

 

 

471.   Madajczyk Czesław, Faszyzm i okupacja 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. Poznań Wyd. Poznańskie

T. 1 Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych. 1983 ss. 791.

T. 2 Mechanizmy realizowania okupacji 1984 ss. 735.

 

472.   Madajczyk Czesław, Hitlerowski terror na wsi polskiej 1939-1945. Zestawienie większych akcji represyjnych. Przy współudz. Stanisławy Lewandowskiej Warszawa 1965 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss. 169.

 

473.   Madajczyk Czesław, Hitlerowskie ludobójstwo Żydów i Słowian. Plany a decyzja realizacji [w:] Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993r. Wstęp i red. nauk. Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Warszawa 1996 Instytut Historii PAN s. 9-17.

 

474.   Madajczyk Czesław, Jeńcy wojenni z krajów podbitych przez Trzecią Rzeszę. "Łambinowicki Rocznik Muzealny". Łambinowice-Opole T. 17:1994 s. 69-78.

 

 

475.   Madajczyk Czesław, Metody traktowania jeńców wojennych przez III Rzeszę i ZSRR w czasie II wojny światowej [w:] Niemiecki i radziecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Podobieństwa i różnice. Materiały z konferencji naukowej 5 czerwca 1997r. pod red. Edmunda Nowaka Opole 1997 Wydawnictwo Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ss. 11.

 

476.   Madajczyk Czesław, Nazistowska realizacja doktryny panowania rasowego w Zamosciu i na Zamojszczyźnie [w:] 400 lat Zamościa. Pod red. Jerzego Kowalczyka. Warszawa 1983 Zakład Narodowy im. Ossolińskich s. 199-208.

 

477.  Madajczyk Czesław, Okupacja hitlerowska w powojennej świadomości historycznej, politycznej i potocznej Polaków [w:] Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech. Pod red. Tomasza Kranza. Majdanek 1998 Państwowe Muzeum ss. 166.

 

478.   Madajczyk Czesław, Polityka okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich 1939-1945 [w:] Wojna i okupacja na ziemiach polskich 1939-1945. Warszawa 1984 s. 78-99.

 

479.   Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Warszawa 1970 Państwowe Wydawnictwo Naukowe

T. 1 ss. 664.

T. 2 ss. 527.

 

480.   Madajczyk Czesław, Praca przymusowa w III Rzeszy [w:] Nowożytne niewolnictwo- prace przymusowe w III Rzeszy. Materiały z konferencji naukowej [ Warszawa, 14 czerwca 1996r.] Pod red. Andrzeja Budzyńskiego i Janusza Gmitruka. Warszawa 1997 Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego s. 29-34.

 

481.   Maluga Ludwik, Obozy pracy przymusowej we Wrocławiu w latach 1940- 1945. Wrocław 1995 Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Klub Ludzi Ze Znakiem „P” ss. 57.

 

482.   Małek Aneta, Jeńcy wojenni w Kl-Rosen [w:] Jeńcy wojenni II wojny światowej. Stan archiwów i najnowszych badań. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 11-12 czerwca 1995r. Pod red. Edmunda Nowaka. Opole 1996 Wydawnictwo Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu s. 133-143.

 

483.   Małek Aneta, Praca w systemie KL Gross-Rosen. Wałbrzych 2003 Muzeum Gross Rosen ss. 153.

 

484.   Małek Aneta, Wrocławskie filie KL Gross Rosen (1942-1944). Wałbrzych 2004 Muzeum Gross-Rosen

 

485.   Małek Aneta, Zatrudnienie więźniów obozu macierzystego Gross-Rosen [w:] Wykorzystanie niewolniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen przez III Rzeszę. Wałbrzych 1999 Muzeum Gross-Rosen s. 57-83.

 

486.   Mańkowski Zygmunt, Działalność eksterminacyjna Niemców wobec narodu polskiego w latach II wojny światowej/zarys koncepcji syntezy/. [w:] Stan i perspektywy badań historycznych lat wojny i okupacji. Warszawa 1988 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej s. 106-132.  

 

487.   Mańkowski Zygmunt, Hitlerowska akcja wysiedleń i osadnictwa na Zamojszczyźnie (model czy improwizacja). Zamość 1972 (Druk.Uniw. M. Curie-Skłodowskiej) ss. 18.

 

488.  Mańkowski Zygmunt, Historiografia polska poświecona polityce okupanta i ruchowi oporu na ziemiach polskich w latach II wojnie światowej. “Rocznik Lubelski”. Lublin T. 13: 1970 s.153-171.

 

489.   Mańkowski Zygmunt, Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa. Lublin 1978 Wyd. Lubelskie ss. 470.

 

490.   Mańkowski Zygmunt, Obozy zagłady na terenie dystryktu lubelskiego, ich system i funkcje.” Zeszyty Majdanka”. Lublin T. XVII:1996 s. 39-50.

 

 

 

491.   Mańkowski Zygmunt, Polityka władz niemieckich w okresie zarządu Wehrmachtu (wrzesień -listopad 1939. “Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”. Radom 2001 T. XXXVI z. 1-4 s. 19-30

 

492.   Mańkowski Zygmunt, Strategiczne znaczenie Lubelszczyzny i polityka represyjna okupanta. "Zeszyty Majdanka". Lublin T. IV:1969 s. 5-17.

 

493.   Mańkowski Zygmunt,  W latach wojny i  pod okupacją hitlerowską [w:] Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta. Pod red. Albina Koprukowniaka, Adama Andrzeja Witusika. Lublin 1980 Wydawnictwo Lubelskie s.

 

494.   Maranda Michał, Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska. Warszawa 2002 Uniwersytet Warszawski ss. 260.

 

495.   Margas Czesław, Z dziejów robotników przymusowych w Kowarskiej kopalni rudy żelaza w latach 1941-1943 w świetle dokumentów archiwalnych. Maszynopis

 

496.   Marczewski Jerzy, Hitlerowska koncepcja polityki kolonizacyjno-wysiedleńczej i jej realizacja w okręgu Warty. Poznań 1979 Instytut Zachodni ss. 483.

 

497.   Marczewski Jerzy, Hitlerowska polityka wysiedleńcza w tzw. Okręgu Warty. “Przegląd Zachodni”. Poznań R. 25:1969 nr 2 s. 263-308.

 

 

498.   Marszałek Józef, Centralny Zarząd Budowlany SS i Policji w Lublinie. “Zeszyty Majdanka”. Lublin T. VI:1972 s. 5-45.

 

499.   Marszałek Józef, Hitlerowskie więzienia i obozy w Zamościu. Zamość 1980

 

 

500.   Marszałek Józef, Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Lublin 1998 Muzeum na Majdanku ss. 211.

 

501.   Marszałek Józef, Więzienia i obozy w dystrykcie lubelskim 1939-1944. “Zeszyty Majdanka”. Lublin R. III 1969 s. 54-129.

 

502.   Martin Angela, Widziałam nazwę Bosch. Polskie więźniarki w fabryce Dreilinden Maschinenbau GmbH. Portrety. Berlin 2002 Wyd. Metropol ss. 320.

 

503.   Martyrologia robotników rolnych wywiezionych przymusowo do niewolniczej pracy na Środkowym Nadodrzu w latach 1939/45. Zielona Gra 1970 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze ss. 33.

 

 

 

504.   Matusak Piotr, Eksploatacja polskiego przemysłu przez Wehrmacht w latach 1939-1945. “Rocznik Polskiego Towarzystwa Historii Techniki” R. 1:1983/1988 s. 73-84.

 

505.   Matusak Piotr, Formy oporu robotników przymusowych w III Rzeszy (1939-1945) [w:] Nowożytne niewolnictwo-prace przymusowe. Materiały z konferencji naukowe [Warszawa, 14 czerwca 1996r.] pod red. Andrzeja Budzyńskiego i Janusza Gmitruka. Warszawa 1977 Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego s. 63-88.

 

506.  Matusak Piotr Grabież wsi przez Wehrmacht i przeciwdziałanie jej eksploatacji w drugiej połowie 1944r. [w:] Martyrologia i eksploatacja wsi polskiej pod hitlerowską okupacją. Kielce 1989 Kieleckie Towarzystwo Naukowe s. 135-147.

 

507.   Matusak Piotr, Polska Organizacja Podziemna na terenie Trzeciej Rzeszy. “WTK”. Warszawa 1968 nr 2 s. 6.

 

508.   Matuschka Inka- Marie, Praca przymusowa dla wielkich Niemiec [w:] Niemcy i Polska w trudnych latach 1933-1945. Nowe spojrzenie na dawne konflikty. Poznań 2004 Instytut Historii UAM s.

 

 

509.   Meducki Stanisław, Eksploatacja gospodarki i siły roboczej wsi kieleckiej przez okupanta hitlerowskiego [w:[ Martyrologia i eksploatacja wsi polskiej pod hitlerowską okupacją. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 29-30 listopada 1985 roku w Borkowie. Red. nauk. Stanisław Meducki. Kielce, Kraków 1989 Akademia Górniczo-Hutnicza s. 147-161.

 

510.   Meducki Stanisław, Eksploatacja hut żelaza przez koncerny niemieckie w dystrykcie radomskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945. “Zeszyty Nauk Politycznych Świętokrzyskiej Politechniki. Nauki Społeczno-Ekonomiczne. Kielce z. 2: 1974 s. 131-163.

 

511.   Meducki Stanisław, Przemysł i klasa robotnicza w dystrykcie radomskim w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945). Warszawa 1974 Kieleckie Towarzystwo Naukowe ss. 208.

 

512.   Meducki Stanisław, Robotnicy zakładów zbrojeniowych Kielecczyzny w okresie okupacji hitlerowskiej w świetle raportów wywiadu Armii Krajowej [w:] Polska Klasa Robotnicza. Studia Historyczne. T. 3. Warszawa 1972 s. 473-489.

 

513.   Meducki Stanisław, Tworzenie administracji okupacyjnej w dystrykcie radomskim. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Radom 2001 T. XXXVI z. 1-4 s30-54.

 

514.   Meducki Stanisław, Wieś kielecka w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Nr 20 Kielce 1991 ss. 348.

 

515.  Meducki Stanisław, Wywożenie siły roboczej z dystryktu radomskiego do prac przymusowych w Rzeszy w czasie okupacji (1939-1945) [w:] Polska Klasa Robotnicza Warszawa. Studia Historyczne. Warszawa T. 6:1974 s. 368-393

 

 

516.   Miążek Ryszard, Obozy pracy przymusowej w okolicach Kędzierzyna w opini naocznego świadka. “Zeszyty Naukowe WSI Opole Nauki Społeczne Opole z. 12/13: 1995 s. 93-104.

 

517.  Mikos-Skuza Elżbieta, Deportacje i praca przymusowa Polaków w świetle norm prawa międzynarodowego [w:] Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy. Rzeszów 2005 s. 127-150.

 

518.   Mikos- Skuza Elżbieta, Status prawno-międzynarodowy żołnierzy internowanych podczas żołnierzy internowanych podczas II wojny światowej podczas II wojny światowej. “Łambinowicki Rocznik Muzealny” Łambinowice-Opole T. 21:1998 s. 9-29.

 

 

519.   Mnichowski Przemysław, Gestapowskie obozy pracy przymusowej ( Arbeistserziehungslager) na przykładzie Świecka i Brójec [w:] Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze: materiały z sesji naukowej 28-30 kwietnia 1978 roku. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 91-109.

 

520.   Mnichowski Przemysław, Hitlerowski obóz karny w Świecku. „Zeszyty Gorzowskie”. Gorzów 1979 s. 59-68.

 

521.  Mnichowski Przemysław, Hitlerowskie obozy karne w latach 1939/1945. "Przegląd Lubuski". Zielona Góra R. 2: 1972 s. 89-103.

 

522.   Mnichowski Przemysław, Hitlerowskie obozy pracy dla Żydów na Środkowym Nadodrzu w latach 1940-1944 [w.:] Międzynarodowa sesja naukowa nt. Hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i Europie 1939-1945. Warszawa 1983 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 9

 

523.   Mnichowski Przemysław, Hitlerowskie obozy pracy przymusowej dla Żydów z getta łódzkiego na Środkowym Nadodrzu w latach 1940-1944. [w:] Getto w Łodzi 1940-1944.Materiały z sesji naukowej - 9 VIII 1984r. Łódź 1988 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej ss. 142.

 

524.   Mnichowski Przemysław, Hitlerowskie obozy w Międzyrzeczu i Skwierzynie w latach 1939-1940 w świetle nowych dowodów. “Przegląd Lubuski”. Zielona Góra nr 4: 1977 s. 56-69.

 

525.   Mnichowski Przemysław, Obozy pracy wychowawczej w systemie hitlerowskich obozów koncentracyjnych na przykładzie Brójec ( Bratz) i Świecka ( Schwetig) [w:] Prawda i Pamięć. O pracach badawczo- śledczych Okręgowej Komisji badania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej w Zielonej Górze w latach 1965-1995. Praca zbiorowa pod red. Joachima Benyskiewicza. Zielona Góra 1995 “Rodło” s. 52-68.

 

526.   Mnichowski Przemysław, Obozy hitlerowskie w północno-wschodniej Polsce. Przewodnik. Białystok 1979 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich ss. 92.

 

527.   Mnichowski Przemysław, Obóz koncentracyjny i więzienie w Sonnenburgu (Słońsku) 1933-1945. Warszawa 1982 Wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej ss. 241.

 

528.   Mnichowski Przemysław, Popowstaniowe losy ludności cywilnej Warszawy w hitlerowskich obozach na Środkowym Nadodrzu [w:] Powstanie Warszawskie. Sesja w 40 rocznicę ( 25 i 26 lipca 1984). Referaty - komunikaty - dyskusja. Red. nacz. Piotr Matusak i Władysław Zieliński .Warszawa 1985 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce s. 334-338.

 

529.   Mnichowski Przemysław, Sonderbehandlung w systemie represji Gestapo wobec polskich robotników przymusowych na Środkowym Nadodrzu [w:] Prawda i pamięć. O pracach badawczo- śledczych Okręgowej Komisji badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej. Zielona Góra 1995 “Rodło”

 

530.   Mnichowski Przemysław, Zbrodnie Gestapo na polskich robotnikach przymusowych na ziemi strzelecko-krajeńskiej w latach 1941-1942. “Rocznik Lubuski”. Zielona Góra R. 12:1983 T. 12, s. 229-250.

 

 

531.   Molenda Jan, Obozy jenieckie i podobozy pracy w latach okupacji hitlerowskiej w rejencji katowickiej [w:]] Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku. Pod red. Andrzeja Topola. Katowice 1994 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego s. 11-26.

 

532.   Niemiecki obóz przesiedleńczy w Gnieźnie w latach 1939-1940. Praca zbiorowa pod red. Zenona Czesława Wartela. Gniezno 2003 Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów ss. 371.

 

 

533.   Nowak Edmund, Obozy pracy jako forma represji wobec wysiedlonych Polaków (1939-1945) i Niemców (1945-1949). “Zeszyty Historyczne” Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Częstochowa z. 4:1997 s. 376-386.

 

534.   Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny. Red. Czesław Pilichowski .Warszawa 1979 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss. 678.

 

535.   Obozy pracy na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Oprac. Kazimierz Leszczyński. Warszawa 1967 Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa

                   cz. 1.  s. 1-127

                   cz.2.  s. 128-253.

 

536.   Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku. Pod red. Andrzeja Topola, Katowice 1994 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ss. 87.

 

537.   Obozy hitlerowskie w Łodzi. Praca zbiorowa pod red. Albina Głowackiego i Sławomira Abramowicza Łódź 1998 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej ss. 333.

 

538.  Obozy w Lamsdorf(Łambinowicach 1870-1946). Pod red. nauk. Edmunda Nowaka Opole 2006 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ss. 355.

 

539.   Obóz pracy w Treblince. Oprac. Z. Łukaszkiewicz. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Warszawa T. III:1947 s. 109-123.

540.   Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów. Pod red. Alicji Paczowskiej. Bydgoszcz 2005 Instytut Pamięci Narodowej ss. 83.

 

541.   Odszkodowania w Bundestagu dla ofiar faszyzmu. Praca zbiorowa pod red. Jana Barcza Warszawa 1989 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ss. 166.

 

542.   Okupacja i medycyna. Wybór artykułów z Przeglądu Lekarskiego”- Oświęcim z lat 1961-1970. Wyboru dokonali J. Rawicz i kom. red. “Przeglądu Lekarskiego”. Warszawa 1971 Książka i Wiedza ss. 425.

 

543.   Okupacja i medycyna. Drugi wybór artykułów z “Przeglądu Lekarskiego”- Oświ,ęcim z lat 1961-1973. Wyboru dokonał zespół red. “Przeglądu Lekarskiego” – Oświęcim . Przedm. Józef Bogusz. Warszawa 1975 Książka i Wiedza ss. 330.

 

544.   Okupacja i medycyna. Trzeci wybór artykułów z “Przeglądu Lekarskiego”- Oświęcim z lat 1963-1978. Wyboru dokonał zespół red. “Przeglądu Lekarskiego”- Oświęcim. Przedm. Józef Bogusz. Warszawa 1977 Książka i Wiedza ss. 414.

 

545.   Okupacja i medycyna. Czwarty wybór artykułów z “Przeglądu Lekarskiego”-Oświęcim z lat 1963-1978. Wyboru dokonał zepół red. “Przeglądu Lekarskiego” –Oświęcim. Warszawa 1979 Książka i Wiedza ss. 407.

 

546.   Okupacja i medycyna. Piąty wybór artykułów z “Przeglądu Lekarskiego”-Oświęcim z lat 1965-1981. Warszawa 1981 Książka i Wiedza ss. 331.

 

547.   Okupacja w Sądecczyźnie 1939-1945.Materiały na seminarium w Nowym Sączu. Oprac. pod kier. Janusza Berghauzena. Nowy Sącz 1974 Polskie Towarzystwo Historyczne ss. 515.

 

548.   Okupacja w Sądecczyźnie. Praca zbiorowa. Warszawa 1979 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 358.

 

 

 

 

549.   Orski Marek, Filie obozu koncentracyjnego Stutthof na terenie miasta Elblaga w latach 1940-1945. Sztutowo 1992 Muzeum Stutthof ss. 41.

 

550.   Orski Marek, Filie obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939-1945. Sztutowo 2004 Muzeum Stutthof, Wydawnictwo Gdańskie ss. 454.

 

 

551.   Orski Marek, Losy ludności cywilnej ewakuowanej po Powstaniu Warszawskim na Pomorzu Gdańskim w latach 1944-1945. “Za Wolność i Lud”. Warszawa nr 42: 1987 s. 1, 4 nr 43 s. 5.

 

552.   Orski Marek, Niewolnicza praca więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939-1945. Gdansk 1999

 

 

553.   Orski Marek, Podobóz KL Stutthof w Stoczni Gdyńskiej w latach 1944-1945. Nautologia” R. 21:1986 nr 2 s. 52-57.

 

554.   Orski Marek, Poligon SS na Pomorzu Gdańskim filia obozu koncentracyjnego Stutthof i obozy dla ludności cywilnej ewakuowanej z Warszawy. Gdańsk 1992 Muzeum Stutthof ss.123.

 

555.   Orski Marek, Praca [w:] Stutthof. Hitlerowski obóz koncentracyjny. Warszawa 1988 “Interpress” s. 216-244.

 

556.   Orski Marek, Przedsiębiorstwa SS i firmy prywatne - najemcy siły roboczej obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939-1945. Ekonomiczne uwarunkowania zatrudnienia więźniów. Gdańsk Sztutowo 2001 Muzeum Stutthof ss. 421.

 

557.   Orski Marek, Status prawny obozów pracy wychowawczej w Potulicach, Smukale i Toruniu ( w porównaniu do obozu w Stuthofie w okresie od października 1941 do 7 stycznia 1942 roku [w:] Obozy hitlerowskie na Pomorzu Zachodnim w latach II wojny światowej. Szczecin 1989 Uniwersytet Szczeciński s. 151-171.

 

558.   Orski Marek, Wykaz podobozów i większych komand zewnętrznych [w:] Stutthof. Hitlerowski obóz koncentracyjny. Warszawa 1988 Interpress s. 249 – 253.

 

 

559.   Oszytko Janusz, Obóz pracy przymusowej dla Żydów na Św. Anny (1941-1945) [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2. Pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego. Kraków 2000 Polska Akademia Umiejętnosci s. 325-337.

 

 

560.   Paciorek Janina, Praca przymusowa w Niemczech i „wyzwolenie” [w:] Ziemia Zawkrzeńska. T.7.  Praca zbiorowa pod red. Benona Dymka . Mława  2003 Stacja Naukowa w Mławie s. 284-285.

 

 

561.   Pietrzykowa Aleksandra, Region Tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej, polityka okupanta i ruch oporu. Warszawa 1984 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss. 594.

 

562.   Piper Franciszek, Eksploatacja pracy więźniów [w:] Auschwitz 1940-1945. Oświęcim 1995 T. II s. 55-110.

 

563.   Piper Franciszek, Eksploatacja siły roboczej więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu [w:] Eksterminacja i walka więźniów w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Katowice 1980

 

564.   Piper Franciszek, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badan 1945-1990. Oświęcim 1992 Wyd. Państw. Muzeum ss. 221.

 

565.   Piper Franciszek, Metody eksploatacji i wyniszczania więźniów w podobozie oświęcimskim “Blechhammer” [w:[ Hitlerowska polityka wyniszczania przez pracę. Opole 1966 s. 41-56.

 

566.   Piper Franciszek, Niewolnicza praca więźniów [w:] Wybrane zagadnienia z historii KL Auschwitz. Kol. red. Kazimierz Smoleń. Oświęcim 1975 Wydawn. Państwowe Muzeum ss. 105.

 

567.   Piper Franciszek, Podobóz Althammer. "Zeszyty Oświęcimskie". Oświęcim 1971 nr 13 s. 136-152.

 

568.   Piper Franciszek, Podobóz Blechhammer. “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim nr 10:1967 s. 39-57.

 

569.   Piper Franciszek, Podobóz “Eintrachthütte”. “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim Z. 17:1975 s. 91-153.

[W Świętochłowicach “Huta Zgoda”]

 

570.   Piper Franciszek, Podobóz KL Auschwitz Eintrachthütte 1943-1945. [w:] Obozowe dzieje Świętochowic. Eintrachchthütte - Zgoda. Katowice - Świętochowice 2002 Instytut Pamięci Narodowej s. 30-44.

 

571.   Piper Franciszek, Podobóz “Neu-Dachs”. “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim Z. 12:1970 s. 57-111.

[Jaworzno]

 

572.   Piper Franciszek, Podobóz Sosnowitz I. “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim 1969 nr 11 s. 83-90.

 

573.   Piper Franciszek, Podobóz Sosnowitz II. "Zeszyty Oświęcimskie". Oświęcim 1969 nr 11 s. 91-118.

 

574.   Piper Franciszek, Podobóz Trzebinia. “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim Z. 16:1975 s. 153-190.

 

575.   Piper Franciszek, Praca więźniów.[ w:] Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci Oświęcim. [w:] Oświęcim 1993 s. 99-118.

 

576.   Piper Franciszek, Rola obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w realizacji hitlerowskiej polityki eksterminacyjnej ludności żydowskiej. Warszawa 1983 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss. 14.

 

577.   Piper Franciszek, Warunki życia i pracy jako środek wyniszczania więźniów [w:] Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993 s. 139-146.

 

578.   Piper Franciszek, Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej. Oświęcim 1981 Państwowe Muzeum w Oświęcimiu ss. 484.

 

579.   Piper Franciszek, Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz w przemyśle górnośląskim. “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim nr 17:1975 s. 5-40.

 

580.   Piper Franciszek, Znaczenie siły roboczej więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych w ekonomice Trzeciej Rzeszy. Warszawa 1981 “Biuletyn MKO,

 

581.   Piklikiewicz Wanda, Arbeitskommando Schladen i lager XXI. Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice-Opole R. 8: 1985 s. 41-43.

 

582.   Pirnath Peter, Robotnicy przymusowi w rolnictwie i leśnictwie na terenie Austrii w latach 1939-1945. Wiedeń 2002

 

583.   Piskunowicz Henryk, Niektóre problemy prześladowań Polaków w okresie 1939-1945 [w:] Nowożytne niewolnictwo-prace przymusowe w Trzeciej Rzeszy. Materiały z konferencji naukowej [ Warszawa, 14 czerwca 1996r.] Pod red. Andrzeja Budzyńskiego i Janusza Gmitruka. Warszawa 1997 Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego s. 95-107.

 

584.   Plebanek Kazimierz, Polacy na robotach przymusowych w Bardzie 1940-1945. “Dolny Śląsk”. Nr 6:1999 s. 221-225.

[Bardo (woj. dolnośląskie]

 

 

 

585.   Podsiadło Mirosław, Historia Twierdzy Kłodzkiej jako obozu dla ludności polskiej i antyfaszystów niemieckich [w:] Twierdza Kłodzka. Prześladowania w latach 1939-1945. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Kłodzko-Polanica 1995. Warszawa 1996 Polska Agencja Ekologiczna S. A. s. 15-27.

 

586.   Podsiadło Mirosław, System pracy niewolniczej jako część nazistowskiej struktury gospodarki i jego następstwa w: Odszkodowania dla więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych - problem nie załatwiony. Warszawa 1996 s. 3-8.

 

587.   Poloczkowa Barbara, Obóz pracy dla Żydów w Zebrzydowicach ( 1942-1944). “Zaranie Śląskie”. Katowice R. 54:1991 z. 1/2 s. 65-80.

 

588.   Pollack Juliusz, Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa 1986 Wydawn. Ministerstwa Obrony ss. 236.

 

589.   Pollack Julian, Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli.1982 Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej ss. 302.

 

 

590.   Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy. Pod red. Włodzimierza Bonusiaka. Rzeszów- Warszawa 2005 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zarząd Główny Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę ss.287.

 

591.   Polska- Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1988-1989. Pod red. Anny Powęskiej i Dietera Bingena. Poznań 2000 Instytut Zachodni ss. 564..

 

592.   Polska i jej sąsiedzi w czasach najnowszych. Studia i materiały ofiarowane profesorowi Karolowi Grünbergowi w 70-lecie urodzin. Red. nauk. Mieczysław Wojciechowski. Toruń 1995 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika ss. 234.

 

593.   Polska-Niemcy, dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca. Pod red. Jana Barcza i Mieczysława Tomali. Warszawa 1992 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ss. 244.

 

594.   Polska-Niemcy. Sasiędztwo z dystansu. Praca zbiorowa pod red. Anny Wolf-Powęskiej i Dietera Bingena. Poznań 2004 Instytut Zachodni ss. 579.

 

595.   Polska i Niemcy w XX wieku. Wskazówki i materiały do nauczania historii. Pod red. Ursuli A. J. Becher, Włodzimierza Borodzieja, Krzysztofa Ruchniewicza. Poznań 2001 Wydaw. Poznańskie ss. 292.

 

596.   Polska- Niemcy w trudnych latach 1933-1990. Nowe spojrzenie na dawne konflikty. Praca zbiorowa pod red. Berndta Martina i Arkadiusza Stempira, przy współpracy Bożeny Górczyńskiej. Przedmowa , słowo wstępne Czesław Madajczyk. Poznań 2004 Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ss. 278.

 

597.   Połomski Franciszek, Ograniczenia rasowe w zawieraniu małżeństw Niemców z cudzoziemcami w czasie II wojny światowej. “Studia Śląskie”. Seria Nowa. Katowice T. 32:1977 s. 345-360.

 

598.   Połomski Franciszek, Problematyka rasowa w postępowaniu z robotnikami przymusowymi i jeńcami wojennymi w Trzecie Rzeszy [w:] Praca przymusowa w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze : referaty z sesji naukowej, 28-30 kwietnia 1978 roku. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 52-69.

 

599.   Połomski Franciszek, Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku. Katowice 1970 Wyd. “Śląsk” ss. 343.

 

600.   Popiołek Stefan, Polityka wykorzystywania siły roboczej i rozmieszczenia jeńców wojennych w Trzeciej Rzeszy podczas II wojny światowej [w:] Hitlerowska polityka wyniszczania przez pracę. Opole 1966 s. 57-72.

 

 

601.   Pospieszalski Karol Marian, Polska pod niemieckim prawem 1939-1945 (Ziemie Zachodnie). Poznań 1946 Wydawnictwo Instytutu Zachodniego ss. 279.

 

602.   Prawda i pamięć. O pracach badawczo-śledczych Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu- Instytut Pamięci Narodowej w Zielonej Górze w latach 1965-1995. Praca pod red. Joachima Benyskiewicza. Zielona Góra 1995 Rodło ss. 185.

 

 

603.   Problem pojęć: reparacje wojenne, restytucja, odszkodowania itp. w aspekcie umowy poczdamskiej, traktatów pokojowych, umów zawartych przez RFN, wyroków sądowych i doktryny prawa międzynarodowego. Oprac. Kazimierz Kocot. Warszawa 1974 Ministerstwo Sprawiedliwości ss. 73.

 

604.   Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004 Tom I. Studia pod redakcją naukową Witolda M. Góralskiego. Warszawa 2004 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ss. 427.

 

 

605.   Przybysz Kazimierz, Chłopi polscy wobec okupacji hitlerowskiej 1939-1945.Zachowania i postawy polityczne na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Warszawa 1983 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss. 347.

 

606.   Przybysz Kazimierz, Polityka III Rzeszy wobec chłopów na terenach Generalnej Guberni (1939-1945). “Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”. Warszawa Nr 21:1981 s. 54-73.

 

607.   Przyłucka Maria, Praca więźniów w obozie koncentracyjnym Stutthof [w:] “Zeszyty Muzeum Stutthof”. Sztutowo R. 1977 nr 2 s. 57-74.

 

 

608.   Puchert Berthold, Działalność niemieckiej IG Farbeniundustrie w Polsce. Problemy polityki gospodarczej faszyzmu niemieckiego w okupowanej Polsce w latach 1939-1945 ze szczególnym uwzględnieniem IG Farbenindustrie AG Warszawa 1973 Książka i Wiedza ss. 332.

 

 

609.   Rajca Czesław, Eksploatacja wsi w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944. [w:] Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii. Red. nauk. Czesław Pilichowski. Warszawa 1980 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 299-317.

 

610.   Rajca Czesław, Lubelska filia Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych. “Zeszyty Majdanka”. Lublin T. IV: 1969 s. 237-293.

611.   Rajca Czesław, Podobozy Majdanka. "Zeszyty Majdanka". Lublin T. IX:1977 s. 83-103.

 

 

612.   Radzik Tadeusz, Praca przymusowa ludności żydowskiej: na przykładzie obozu pracy w Bełżcu [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 1. Kraków 2003 s. 307-319.

 

613.   Ratowski Andrzej, Wykorzystywanie przez hitlerowców jeńców wojennych w gospodarce Górnego Śląska [w:] Z lat wojny i okupacji. Warszawa T. 7:1977 Z lat wojny, okupacji i odbudowy. Red. nauk. Marian Anusiewicz, Leszek Grot s. 21-45.

 

 

614.   Robotnicy przymusowi III Rzeszy. [Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział w Wojewódzki w Łodzi.] Łódź, styczeń 1972 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi ss. 36.

 

615.   Robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni w “Trzeciej Rzeszy” Wystawa Fundacji Körbera. Oprac. Dieter Galiński Tłum. Z jęz. niem. Stanisław Szypulski Hamburg 1987 ss. 116.

[ Tyt. oryginału: Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im” Dritten Reich”]

 

616.   Rusiński Władysław, Położenie Polaków zatrudnionych w czasie wojny na ziemiach włączonych [w:] Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu. T. 1 Warszawa 1948 s. 491-501.

 

617.   Rusiński Władysław, Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939-1945 na terenie Rzeszy i “obszarów wcielonych”. Cz. I i II. Poznań 1950 i 1955 Instytut Zachodni s. 360 i ss. 325.

 

618.   Rutowska Maria, Obóz przesiedleńczy na Głównej 91939-1940). “Kronika Miasta Poznania. Poznań Nr 2: 2002 s. 300-311.

 

 

619.   Rutkowski Adam, Hitlerowskie obozy pracy dla Żydów w dystrykcie Radom. “Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Warszawa R. 1956 nr 17-18 s. 106-128.

 

 

620.   Rutowska Maria, Obóz przesiedleńczy na Głównej (1939-1940) [w:] Zawady i Główna. [Dzielnice Poznania]. “Kronika Miasta Poznania. R. 70 : 2002 nr 2 s. 300-311.

 

621.  Rutowska Maria, Wysiedlania ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1941. Poznań 2003 Instytut Zachodni ss. 237.

 

622.   Rymarczyk Jan, Eksploatacja robotników przymusowych w dolnośląskich kopalniach węgla w latach II wojny światowej. “Klasa Robotnicza na Śląsku”. T. 4:1978 s. 367-378.

 

623.   Rymarczyk Jan, Obozy pracy przymusowej koncernu Niederschlesische Bergbau A.G. “Klasa Robotnicza na Śląsku”. T. 5:1980 s. 301-311.

 

624.   Rymarczyk Jan, Problemy zatrudnienia w dolnośląskim przemyśle węglowym w latach 1939-1945. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Katowice R. 36-1971 nr 3 s. 335-347.

 

625.   Rymarczyk Jan, Zatrudnianie przymusowe w dolnośląskim przemyśle węglowym w latach II wojny światowej. “Klasa Robotnicza na Śląsku”. T. 3: 1977 s. 395-410.

 

626.   Rymar W, Zawieranie małżeństw na ziemiach włączonych do Rzeszy oraz robotników polskich w Niemczech w latach 1939-1945. “Prawo Kanoniczne”. Warszawa R. 6: 1966 nr 1-4. S. 341-432

 

 

 

627.   Sasuly Richard, IG-Farben. Z dziejów jednego kartelu. Warszawa 1949 Państwowy Instytut Wydawniczy

 

628.   Sawczuk Janusz, Hitlerowskie obozy jenieckie w Łambinowicach w latach 1939-1945. Studium monograficzne Opole 1974 Instytut Śląski ss236.

 

629.   Sawczuk Jerzy, Zatrudnienie jeńców wojennych w rejencji opolskiej w świetle dokumentów niemieckich. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”. Katowice Nr 1:1970 s. 57-70.

 

 

630.   Sawczuk Tadeusz, Zatrudnienie jeńców polskich w rejencji opolskiej w latach 1939-1040 w świetle dokumentów niemieckich. “Śląski Kwartalnik Historyczny” Sobótka”. Katowice nr 1: 1970 s. 57-70.

 

631.   Sawicka Barbara, Transporty więźniów więźniów KL Gross-Rosen do filii KL Flosenburg w Leitmeritz. „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Wrocław Wrocław. XIX: 1996 s. 205-217.

 

632.   Seeber Ewa, Eksploatacja robotników polskich w niemieckim przemyśle i rolnictwie w latach 1939-1945. Śląski Kwartalnik Historyczny. “Sobótka”. Katowice Nr.2: 1962 s. 248-279.

 

633.   Seeber Ewa, Robotnicy przymusowi w faszystowskiej gospodarce wojennej. Deportacja i wyzysk obywateli polskich ze szczególnym uwzględnieniem położenia robotników z tzw. Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Tłum. z jęz. niem. .Warszawa 1972 Książka i Wiedza ss. 401.

 

634.   Sehn Jan, Obóz koncentracyjny Oświęcim -Brzezinka (Auschwitz-Birkenau). Wyd. 5 Warszawa 1964 Wyd. Prawnicze ss. 179.

 

 

635.   Senft Stanisław, Więcek Horst, Obozy jenieckie na obszarze śląskiego okręgu Wehrmachtu 1939-1945. Wrocław 1972 Zakład Narod. im. Ossolińskich ss. 248.

 

636.   Senft Stanisław, Jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi zatrudnieni w rolnictwie śląskim 1939-1945. Opole 1978 Instytut Śląski ss. 193.

 

637.   Senft Stanisław, Jeńcy wojenni i obcokrajowi robotnicy przymusowi w rolnictwie śląskim 1939-1945 (warunki pracy, próba oceny środowiska) “Studia Śląskie”. Katowice T. 29: 1976 s. 103-148.

 

638.   Senfty Stanisław, Jeńcy wojenni w chorzowskich zakładach przemysłowych w latach II wojny światowej. „Zeszyty Chorzowskie”. Chorzów Muzeum w Chorzowie T. 3 :1998 s. 372-385.

 

639.   Senft Stanisław, Polacy na robotach przymusowych na Śląsku w latach 1939-1945. “Dolny Śląsk” Nr 1 : 1995 s. 34-35.

 

640.   Senft Stanisław, Praca jeńców wojennych w gospodarce III Rzeszy na Dolnym Śląsku [w:] Wykorzystanie niewolniczej pracy więźniów KL Gross- Rosen przez III Rzeszę. Red. Aleksandra Kobielec. Wałbrzych 1999 Muzeum Gross -Rosen s. 139-153.

 

641.   Senft Stanisław, Rozmieszczenie, liczebność i skład narodowościowy obozów jenieckich w VIII Okręgu Wojskowym Wehrmachtu podczas II wojny światowej. “Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice - Opole T. 1: 1972 s. 5-63.

 

642.   Senft Stanisław, Sprawa zatrudnienia jeńców wojennych i robotników przymusowych III Rzeszy (na przykładzie Śląska) w latach 1942-1945. “Studia Śląskie”. Katowice T. 30: 1976 s. 179-195.

 

643.   Senft Stanisław, Sytuacja zdrowotna przymusowych robotników i jeńców wojennych zatrudnionych w rolnictwie na Śląsku(1939-1945). “Studia Śląskie”. Seria Nowa. Katowice T. 31:1977 s. 145-168.

 

644.   Senft Stanisław, Zagraniczni robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni na Ziemi Kluczborskiej w latach II wojny światowej. “Szkice Kluczborskie”. Kluczbork T. 2: 1975 s. 148-177.

 

645.   Senft Stanisław, Zatrudnienie jeńców wojennych i cywilnych robotników przymusowych w rolnictwie śląskim 1939-1945. Sprawozdanie Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. “Historia i Społeczeństwo”. Seria A. Opole nr 12: 1975 s. 14-18.

 

646.   Senft Stanisław, Jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi zatrudnieni w rolnictwie śląskim (1939-1945). Opole 1978 Wydawn. Instytutu Śląskiego ss. 196.

 

647.   Setkiewicz Piotr, Jeńcy wojenni w obozach przy zakładach IG Farbenindustrie w Oświęcimiu w materiach źródłowych przechowywanych w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu. [w:] Jeńcy wojenni II wojny światowej. Stan archiwów i najnowszych badań. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej 11-12 września 1995r. Pod red. Edmunda Nowaka. Opole 1996 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych s. 151-157.

 

648.   Setkiewicz Piotr, Budowa IG Werk Auschwitz jako “niezamierzony impuls” dla stworzenia w Oświęcimiu ośrodka zagłady Żydów. ”Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim Z. 23:2002 s. 51-90.

 

649.   Setkiewicz Piotr, Wybrane problemy z historii IG Werk Auschwitz. „Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim z. 22: 1998 s. 7-133.

 

650.   Setkiewicz Piotr, Podobóz Bobrek. “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim Oświęcim. Z. 24:2002 s. 29-50

[Obóz koncentracyjny w Auschwitz]

 

651.   Setkiewicz Piotr, Zatrudnienie więźniów obozów koncentracyjnych przez koncern IG Farben ma przykładzie filii Auschwitz w Montowicach [w:] Wykorzystanie niewolniczej pracy więźniów KL Gross- Rosen przez III Rzeszę. Red. Aleksandra Kobielec. Wałbrzych 1999 Muzeum Gross-Rosen s. 155-183.

652.   Setkiewicz Piotr, Wybrane problemy z historii IG Werk Auschwitz. „Zeszyty O

653.   Setkiewicz Piotr, Z dziejów obozów IG Farben Werk Auschwitz 1941-1945. Oświęcim 2006 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ss. 406.

 

654.   Sędziak Zdzisław, Eksploatacja ludności regionu łomżyńskiego przez pracę na rzecz III Rzeszy “Studia Łomżyńskie”. Łomża T. 11: 2000 s. 195-212.

 

 

655.   Sierocinska Magdalena, Eksterminacja "niewartościowych rasowo" dzieci polskich robotników przymusowych pracujących na terenie III Rzeszy w świetle postępowań prowadzonych przez Oddziałową komisję Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Poznaniu [w:] Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945. Polsko-niemieckie spotkanie w Jankowicach koło Poznania w dniach 12-19 czerwca 1993 roku. Red. nauk. Stanisław Nawrocki Poznań 1993 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecia Rzeszę s.

 

656.   Sikorska Irena, Samorodna twórczość literacka polskich robotników przymusowych w Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945 [w:] Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej 28-30 kwietnia 1978 roku. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 238-252.

 

657.   Sikorska Irena, Wiersze i pieśni polskich robotników przymusowych w Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945. Olsztyn 1978 Pojezierze ss. 105. Rozprawy i Materiały Ośrodka Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.Nr 64.

 

658.   Sikorski Juliusz, Barackenlager R-65. O obozie pracy przymusowej w Nowinach Wielkich raz jeszcze. “Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”. Gorzów Wielkopolski Nr 6:1999 T. 2 s. 145-146.

[Nowiny Wielkie (woj. lubelskie)]

 

659.   Sikorski Juliusz, Nieznany obóz pracy przymusowej w Döllensradung (Nowiny Wielkie) 1944-1945. “Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”. Gorzów Wielkopolski Nr 5: 1998 s. 85-90.

 

660.   Służewski Czesław, Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu. Zwierzyniec 1993 Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca ss. 160.

 

661.   Smoleń Kazimierz, Oświęcim 1940-1945. Wyd. 9.Oświęcim 1976 Państwowe Muzeum ss. 116.

 

 

 

662.   Sroka Irena, Organizacja kierowania do pracy przymusowej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy w pierwszym okresie wojny( na przykładzie Górnego Śląska) “Studia Historyczne”. Kraków T. 14: 1979 s. 267-271.

 

663.   Sroka Irena, Organizacja rynku pracy w rejencji katowickiej w początkach okupacji hitlerowskiej. “Klasa Robotnicza na Śląsku”. T. 5: 1980 s. 67-105.

 

664.   Sroka Irena, Położenie robotników polskich w rejencji katowickiej w okresie okupacji hitlerowskiej w świetle badań Oberschlesisches Institut für Wirtschatsforschung “Zaranie Śląskie”. Katowice R. 40: 1977 z.1. s. 80-98.

 

665.   Sroka Irena, Robotnicy przymusowi na Górnym Śląsku i ich eksploatacja przez okupanta hitlerowskiego. “Studia i Materiały do Dziejów Śląska”. T. 19: 1991 s. 138-166.

 

666.   Sroka Irena, Władze okupacyjne i sytuacja ludności polskiej [w:] Sosnowiec. 1000 lat dziejów miasta. Pod red. Jana Walczaka. Sosnowiec 2002 Muzeum s. 169-188.

 

667.   Stankiewicz W, Zagadnienie kwalifikowanej siły roboczej w gospodarce wojennej. “Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej”. Seria Ekonomiczna. Warszawa nr 1: 1961 s. 56-69.

 

 

668.   Strzelecka Irena, Zatrudnienie więźniów oświęcimskich w przemyśle Gliwic. “Zeszyty Gliwickie” Gliwice T. 9:1972 s. 15-37.

 

 

669.   Strzelecki Andrzej, Eksploatacja pracy więźniów oświęcimskich w górnośląskim przemyśle budowlanym. “Zaranie Śląskie”. Katowice z. 1: 1974 s. 103-111.

 

670.   Strzelecki Andrzej, Podobóz Arbeitslager Gleiwitz III “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim R. 1972 nr 14 s. 115-136.

 

671.   Strzelecki Andrzej, Arbeitslager Gleiwitz IV. “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim R. 1972 nr 14 s. 137-154.

 

672.   Strzelecki Andrzej, Podobóz “Charlottegrube. ”Zeszyty Oświęcimskie”. Oświęcim R. 1975 nr 17 s. 41-89.

 

673.   Strzelecki Andrzej, Podobóz Jawischowitz. “Zeszyty Oświęcimskie”. Oświecim R. 1974 nr 15 s. 171-234.

 

674.   Strzelecki Andrzej, Praca więźniów oświęcimskich w “Charlottegrube” “Zaranie Śląskie. Katowice R. 1971, z.3 s. 533-542.

[Rydułtowy koło Rybnika]

 

675.   Strzembosz Tomasz, W walce z Arbeitsamtem. “Wi꼔. Kraków R. 20:1977 nr 5/6 s. 116-132.

 

676.   Sula Dorota, Arbeitslager Riese: Filia Gross-Rosen. Wałbrzych 2003 Muzeum Gross-Rosen ss. 261.

 

677.   Suliga Edward, Polscy robotnicy przymusowi w III Rzeszy podczas II wojny światowej w skali kraju i regionu włoszczowskiego. “Włoszczowskie Zeszyty Historyczne”. Włoszczowa Nr 2: 1996 s. 41-48.

 

678.   Sulik Alfred, Przemysł ciężki rejencji katowickiej w gospodarce Trzeciej Rzeszy (1939-1945). Katowice 1985 Akademia Ekonomiczna ss. 456.

 

679.   Sulik Alfred, Rola Górnego Śląska w gospodarce wojennej Trzeciej Rzeszy [w:] Śląsk wobec wojny polsko-niemieckiej 1939r. Pod red. Wojciecha Wrzesińskiego. Wrocław Warszawa 1990 UW, “Volumen” s. 179-192.

 

680.   Sułek Jerzy Niemiecka pomoc humanitarna i finansowa w latach 1991-2004 dla poszkodowanych przez III Rzeszę w Polsce. Problemy polityczne i prawne. [w:] Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. T. 1. Pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego. Warszawa 2004 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych s. 337-376.

 

681.   Sułek Jerzy, Świadczenia finansowe dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy oraz innych ofiar nazizmu. Bilans wypłat w Polsce z lat 1999-2004. [w:] Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1994-2004. T. 1. Pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego. Warszawa 2004 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych s. 377-425.

 

682.   Swat Tadeusz, Pieśni patriotyczne polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w Prusach Wschodnich (1939-1945). “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Olsztyn R. 20:1976 s. 209-220.

 

683.   Sytuacja zdrowotna przymusowych robotników i jeńców wojennych zatrudnionych w rolnictwie na Śląsku 1939-1945. “Studia Śląskie”. Katowice T. 31:1977 s. 145-168.

 

 

684.   Szarota Tomasz, Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Szkice historyczne. Kronika wydarzeń. Warszawa 1995 Państwowy Instytut Wydawniczy ss. 286.

 

685.   Szczegóła Hieronim, Niemieckie obozy pracy przymusowej w Zielonej Górze w latach 1939-1945. “Przegląd Lubuski”. Lubin R. 8: 1979 nr 2 s. 53-63.

 

686.   Szczepańczyk Czesław, Polityka okupanta wobec spółdzielczości wiejskiej w Generalnej Guberni 1939-1944. Warszawa 1978 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss. 300.

 

 

 

687.   Szefer Andrzej, Eksploatacja jeńców wojennych w przemyśle i rolnictwie w latach 1939-1945 (na przykładzie Górnego Śląska). “Studia Historyczne”. Kraków T. 14:1979 s. 283-293.

 

688.   Szefer Andrzej, Hitlerowskie próby zasiedlania ziemi śląsko- dąbrowskiej w latach II wojny światowej. Katowice 1984 Śląski Instytut Naukowy ss. 262.

 

 

689.   Szefer Andrzej, Radzieccy jeńcy wojenni, partyzanci i tzw. robotnicy wschodni na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach okupacji hitlerowskiej. “Zaranie Śląskie”. Katowice T. 30:1967 s. 717-134.

 

 

690.   Sziling Jan, Przymusowa służba Polaków z III grupy niemieckiej listy narodowościowej w Wehrmachcie na przykładzie Pomorza Gdańskiego. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce “.Warszawa T. XXX: 1991 s. 92-113.

 

 

691.   Szultka Zygmunt, Obozy przejściowe w Słupsku dla robotników przymusowych ewakuowanych z Prus Wschodnich na przełomie lat 1944-1945. “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Olsztyn nr 4:1984 s. 357-374.

 

692.   Szurgacz Herbert, Charakterystyka prawa przymusowego zatrudnienia Polaków w Trzeciej Rzeszy i na tzw. terenach włączonych do Rzeszy 1939-1945,Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi.” Wrocław T. 2:1975 s. 9-23.

 

693.   Szurgacz Herbert, Nadzór policyjny wobec polskich robotników przymusowych na Śląsku w latach 1939-1945. “Studia Śląskie. Seria Nowa. Katowice T. 10: 1966 s. 281-285.

 

694.   Szurgacz Herbert, Niektóre zagadnienia pracy przymusowej Polaków w czasie II wojny światowej we współczesnej literaturze zachodnioniemieckiej. “Studia Śląskie. Seria Nowa”. Katowice T. .20: 1971 s. 481-490.

 

695.   Szurgacz Herbert, Okupacyjny ustrój pracy i prawo pracy dla Polaków w GG w latach 1939-1945. “Polska Klasa Robotnicza. Studia Historyczne. Warszawa 1971 T. 2. s. 314-343.

 

696.   Szurgacz Herbert, Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945. Studium prawno-polityczne. Wrocław 1971 Zakład Narod. im. Ossolińskich ss. 250.

 

697.   Szurgacz Herbert, System prawny zatrudnienia Polaków przez niemieckiego okupanta. “Dzieje Najnowsze”. Warszawa R. 3:1971 nr 1/2 s. 234-238.

 

698.   Szurgacz Herbert, Sytuacja prawna robotników przymusowych zatrudnionych na terenie Rzeszy 1939-1945. “Czasopismo Prawno-Historyczne”. Kraków T. 19: 1967 s. 165-196.

 

699.   Szwedowski Stanisław, Hitlerowskie obozy pracy dla Żydów na Opolszczyźnie ”Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Warszawa R. 25:1975 nr 4 s. 67-80.

 

 

700.   Świstak Zdzisław, Przymusowi robotnicy z Jasielskiego na pracach w III Rzeszy w okresie II wojny światowej. “Studia nad Okupacją Hitlerowską ”.Rzeszów T. 2:1978 s. 89-108.

 

701.   Świstak Zdzisław, Wysiedlenie i zniszczenie Jasła w czasie II wojny światowej. Jasło 2004 Nakł. Własny ss. 250.

 

 

 

702.   Tajemnicą pojednania jest pamięć. Robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni w “Trzeciej Rzeszy”: wystawa fundacji Körbera, Hamburg [Katalog]. Oprac. Dieter Galinski i in. Red. Dieter Galinski. Hamburg 1987 Fundacja Körbera ss. 116.

 

703.   Targ Alojzy, Śląsk w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Poznań 1946 Wydawnictwo Zachodnie ss. 92.

 

704.   Tarnogórski Rafał, Zagadnienie odszkodowań dla obywateli polskich za pracę przymusową - stan na 1990r. “Polski Przegląd Dyplomatyczny”. Warszawa T. 2 2002 nr 3 s. 97-131.

 

 

705.   Tomaszewski Andrzej, Zbrodnie hitlerowskie na polskich i radzieckich jeńcach i robotnikach przymusowych w ostatnich stadiach wojny na Pomorzu Szczecińskim. “Przegląd Zachodniopomorski”. Szczecin 1976 z. 1/2 s. 173-180

 

 

706.   Trunk I, Żydowskie obozy pracy w” Kraju Warty”. Warszawa 1948 Wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce s. 114-201. [Odbitka z “Bleter far geszichte” R. 1948 z.1/2]

 

 

707.   Trzcińska Maria, Obóz zagłady w centrum Warszawy - Konzentrationslager Warschau. Radom 2002 Polskie Wyd. Encyklopedyczne ss. 186.

708.   Tryk Cezary, Pracownicy przymusowi w gospodarce leśnej Prus Wschodnich w latach 1941-1944 ( na przykładzie nadleśnictwa Kudypy). „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Olsztyn R. 2005 nr 3 s. 335-348.

 

 

709.   Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie. Praca zbiorowa pod red. Huberta Orłowskiego, Andrzej Saksona. Poznań 1996 Instytut Zachodni ss. 236.

 

 

 

710.   Walczak Marian, Walka ekonomiczna narodu polskiego 1939-1945. Warszawa 1883 Wyd. Min. Obrony Narodowej ss. 264.

 

711.   Wardecki Wojciech, “Humanitarne” aspekty pracy niewolniczej (Praca niewolnicza i jej następstwa dla ludzi wywiezionych z Polski na roboty przymusowe do Niemiec [w:] Odszkodowania dla więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych problem niezałatwiony. Warszawa 1996 s. 16-20.

 

712.   Wardzyńska Maria, Czas wielkich przemieszczeń - źródła i następstwa. “Dzieje Najnowsze”. Warszawa 1996 nr 1 s. 147-152.

 

713.   Wardzyńska Maria, Obozy hitlerowskie i ich rola w polityce okupacyjnej III Rzeszy. Łódź 1998 s. 9-27.

 

714.   Wardzyńska Maria, Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy, czerwiec 1941- lipiec 1944. Warszawa 1993 Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej ss. 291.

 

715.   Warszawa-Bonn 1945-1991. Stosunki polsko-niemieckie. Analiza i dokumenty. Pod red. H. A. Jacobsena, M. Tomali Warszawa 1992 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ss. 358.

 

716.   Wartel Zenon Czesław, Wysiedlenia niemieckie 1939-1945. Losy mieszkańców powiatu Nowy Tomyśl- Grodzisk. Opalenica 2002 Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów ss. 475.

 

717.   Wasiak Julia, Obóz dla dzieci i młodzieży polskiej przy ulicy Przemysłowej [w:] Obozy hitlerowskie w Łodzi. Łódź 1980 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu s. 153-170.

 

 

718.   Wiersze i pieśni polskich robotników przymusowych w III Rzeszy w latach 1939-1945. Oprac. Irena Sikorska. Olsztyn 1978 Pojezierze ss. 105.

 

 

719.   Wierzejewski Aleksander, Eksterminacja młodocianej siły roboczej w tzw. Kraju Warty [w:] Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii. Red. nauk. Czesław Pilichowski. Warszawa 1980 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 586-588.

 

720.   Wierzejewski Aleksander, Niewolnicza praca dzieci i młodzieży polskiej w tzw. Kraju Warty 1939-1945.Poznań 1975 Wyd. Poznańskie ss. 162.

 

721.   Wierzejewski Aleksander, Praca przymusowa dzieci i młodzieży polskiej w Wielkopolsce [w:] Dzieci i młodzież w latach drugiej wojny światowej. Pod red. Czesława Pilichowskiego. Warszawa 1982 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 270-275.

 

722.   Wierzejewski Aleksander,” Służba stanu wyjątkowego “ dla ludności polskiej w tak zwanym Kraju Warty. “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza” Nr 75: Historica. Poznań Z. 12:1972 s. 233-247.

 

723.   Więcek Horst, Eksterminacja jeńców wojennych przez pracę w gospodarce wojennej III Rzeszy. [w:] Materiały na konferencję naukową “Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych nie mogą ulec przedawnieniu”. Opole 1969 Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach ss. 15.

 

724.   Więcek Horst, Jeńcy polscy w obozie hitlerowskim w Łambinowicach (1939-1940). “Studia Śląskie”. Seria Nowa. Katowice T. 16:1969 s. 249-267.

 

725.   Więcek Horst, Obozy pracy niewolniczej w Blachowni [w:] Blachownia. Krótki zarys historii zakładów chemicznych w Blachowni Śląskiej 1939-1967. “Blachownia Śląska.” 1967 s. 5-13.

 

726.   Więcek Horst, Warunki pracy i bytowania jeńców wojennych w górnośląskim górnictwie węgla kamiennego w latach II wojny światowej. “Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Łambinowice-Opole 1974 nr 1 s. 64-99.

 

727.   Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie. 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Szefera. Katowice 1983 Śląski Instytut Naukowy ss. 279.

 

 

728.   Wiśniewska Anna, Problem pracy więźnia w obozie koncentracyjnym na Majdanku. “Zeszyty Majdanka”. Lublin T. V:1971 s. 59-109.

 

729.   Widziałam nazwę Bosch: polskie więźniarki w fabryce Dreilinden Maschinenbau GmbH 1944-1945, red. Ewa Czerwiakowska, Angela Martin; przełożył z niem. E.Czerwiakowska Warszawa 2002 “Karta” s. 230.

 

730.   Wieliczko Mieczysław, Obóz wyniszczenia w Szebniach w latach 1941-1944. “Rocznik Przemyski”. Przemyśl T. 13:1970 s. 237-264.

 

 

731.   Wilk-Woś Zofia, “Obóz” pracy dla młodzieży polskiej przy ulicy Wodnej 34/36 [w:] Obozy hitlerowskie w Łodzi. Łódź 1980 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu s. 213-222.

 

732.   Wiosenny połów rąk roboczych. ”Biuletyn Informacyjny”. R. 1944 nr 22-23 s. 7-8.

 

733.   Wiśniewska Anna, Praca więźniów [w:] Majdanek 1941-1944. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla. Lublin 1991 Wydawnictwo Lubelskie

 

734.   Wiśniewska Anna, Problem pracy więźniów w obozie koncentracyjnym na Majdanku. “Zeszyty Majdanka”. Lublin T. V:1971 s. 59-117.

 

.

 

735.   Witkowski Józef, Warunki sanitarne robotników przymusowych w “Festung Breslau” “Przegląd Lekarski”. Oświęcim T. 36: 1979 nr 1 s. 61-73.

 

736.   Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie gospodarce i polityce poświęcone profesorowi doktorowi Czesławowi Łuczakowi w 80 rocznicę urodzin. Kom. red. Stefan Kowal, Roman Macyra, Witold Szulc. Poznań 2002 Instytut Historii UAM ss. 376.

 

 

737.   Włodarska Teresa, Obóz pracy jeńców wojennych przy kopalni “Książątko” w Łaziskach Średnich. “Zaranie Śląskie”. Katowice T. 1:1967 s,98-105.

 

738.   Wnuk Józef. Radomska-Strzemecka Helena, Dzieci polskie oskarżają 1939-1945 Warszawa 1961 Instytut Wydawniczy “PAX” ss. 378.

 

739.   Wnuk Józef, Dzieci polskie oskarżają. Lublin 1975 Wyd. Lubelskie ss. 379.

 

740.   Wnuk Józef, Losy polskich dzieci w okresie okupacji hitlerowskiej Warszawa 1980 Młodzieżowa Agencja Wydawnicza ss. 169.

 

741.   Wojtczak Stanisław, Karny obóz pracy Treblinka I i ośrodek zagłady Treblinka II. “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Warszawa T. XXVI:1975 s. 117-185.

 

742.   Wolna Henryka, Sławęcicki kombinat śmierci. “Wrocławski Tygodnik Katolicki” nr8:1968 s. 4

[Dotyczy obozów pracy przymusowej w Blachowni Śląskiej i Sławęcicach]

 

743.   Wolsza Tadeusz, Obozy pracy niewolniczej w Polsce. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni w Polsce". Warszawa T. XXXVI:1993 s. 128-140.

 

744.   Woźniak Mieczysław, Getta i obozy pracy dla Żydów na terenie Kaliskiego. “Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kalisz nr 3

745.   Woźniakowski Krzysztof, Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945). “Rocznik Historii Prasy Polskiej”. Warszawa 2002 z. 1 s. 273-278.

 

 

746.   Wroński Tadeusz, “Liban” - obóz karny służby budowlanej w Krakowie w latach 1842-1944. Warszawa 1981 Wyd. “Sport i Turystyka” ss. 31.

 

747.   Wroński Tadeusz, Obozy przejściowe dla robotników przymusowych w Krakowie w latach 1939-1945. Kraków 1981 Wyd. “Sport i Turystyka” ss. 31.

 

748.   Wroński Tadeusz, Obóz w Płaszowie, miejsce masowej eksterminacji ludności żydowskiej, polskiej i innych narodowości w latach 1942-1945. Warszawa 1981 “Sport i Turystyka” ss. 39.

 

 

749.   Wróbel Janusz, “Wychowawczy obóz pracy na Sikawie”. [w:] Działalność gestapo w Łodzi. Materiały z sesji naukowej [ Łódź 19 stycznia 1984r.] Łódź 1984 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich s. 1-10.

 

750.   Wróblewski Bronisław, Obóz pracy w Budzyniu. “Zeszyty Majdanka”. Lublin T. V:1971 s. 179-193.

[Obóz pracy w Budzyniu, w którym pracowali m.in. więźniowie żydowscy z Majdanka]

 

751.   Wróblewski Mścisław, Służba Budowlana (Baudienst) w Generalnym Gubernatorstwie 1940-1945. Warszawa 1984 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss. 229.

 

752.  Wróblewski Mścisław, Służba Budowlana (Baudienst) w Generalnym Gubernatorstwie i jej akta w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. “Archeion”. Warszawa T. LXI:1971

 

753.  Wróblewski Mścisław, Służba pracy w Niemczech hitlerowskich. "Przegląd Historyczny". Warszawa 1977 z. 2 s. 313-340.

 

 

754.   Zabierowski Stanisław, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowską. Warszawa 1975 Książka i Wiedza ss. 439.

 

755.   Zabierowski Stanisław, Szebnie - dzieje obozów hitlerowskich. Rzeszów 1985 Krajowa Agencja Wydawnicza ss. 212.

 

 

756.   Zieliński Stanisław, Aspekty prawne odszkodowań należnych Polakom poddanym pracy niewolniczej w III Rzeszy [w:] Twierdza Kłodzka. Prześladowania w latach 1939-1945. Międzynarodowe seminarium naukowe, Kłodzko-Polanica 1995. Warszawa 1996 Polska Agencja Ekologiczna S. A. s. 37-49.

 

757.   Zieliński Stanisław, Odszkodowania indywidualne za pracę niewolniczą (przymusową) na rzecz Trzeciej Rzeszy jako zagadnienie prawa międzynarodowego [w:]

 

 

758.   Zieliński Stanisław, Prawne aspekty odszkodowań należnych Polakom - byłym robotnikom pracy niewolniczej w III Rzeszy [w:] Odszkodowania dla więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych -problem nie załatwiony. Warszawa 1996 s. 21-26

 

759.   Zieliński Stanisław, Prawo międzynarodowe a indywidualne odszkodowania za niewolniczą pracę Polaków na rzecz III Rzeszy. Warszawa 1997 Agencja ATM ss. 134.

 

760.   Zieliński Stanisław, Roszczenia obywateli polskich deportowanych do prac niewolniczych w III Rzeszy w świetle orzeczenia Trybunału w Kalsruhe [w:] Fakty prawo sprawiedliwość. Międzynarodowe seminarium naukowe, Warszawa [ 27 XI] 1996. Red. nacz. Mirosław Podsiadło. Warszawa 1996 Agencja ATM s. 57-71.

 

761.   Zieliński Zygmunt, Opieka religijna nad polskimi robotnikami przemysłowymi w III Rzeszy w świetle dokumentów episkopatu niemieckiego i tajnych raportów sytuacyjnych służb bezpieczeństwa SS. „Acta Universitatis Wratislaviensis. No 2750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Studia nad Faszyzmem. Wrocław T. 28: 2005 s. 425-444.

 

 

762.   Zientarski Andrzej, Dzieci polskich robotnic przymusowych na Pomorzu Zachodnim i ich losy na tle polityki narodowościowej Trzeciej Rzeszy [w:] Koszalińskie Studia i Materiały. Koszalin 1973 s. 5-15.

 

763.   Zientarski Andrzej, Dzieci polskich robotnic przymusowych urodzone na Pomorzu Zachodnim i ich losy na tle “polityki wschodniej” Trzeciej Rzeszy. “Rocznik Koszaliński”. Koszalin R. 21:1986/87 s. 5-15.

 

764.   Zientarski Andrzej, Hitlerowska polityka ludobójcza na Pomorzu Zachodnim w latach 1933-1945. “Koszalińskie Studia i Materiały. Koszalin nr 2:1983 s. 175-191.

 

 

765.   Zientarski Andrzej, Hitlerowski system terroru i represji wobec polskich robotników przymusowych. “Koszalińskie Studia i Materiały”. Koszalin R. 4:1976 nr 3 s. 150-163.

 

766.   Zientarski Andrzej, Jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi na Ziemi Wałeckiej w latach 1939-1945. Koszalińskie Studia i Materiały”. Koszalin R. 4:1976 nr 1 s. 156-166.

 

767.   Zientarski Andrzej, Jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi na Pomorzu Zachodnim w ostatniej fazie wojny. “Rocznik Koszaliński”. Koszalin nr 20:1984/85 s. 163-176.

 

768.   Zientarski Andrzej, Mord policyjny (Sonderbehandlung) na polskich robotnikach przymusowych na przykładzie praktyki zachodnio-pomorskich placówek gestapo. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Warszawa T. XXIX : 1979 s. 37-97.

 

769.   Zientarski Andrzej, Obozy hitlerowskie na Pomorzu Zachodnim w okresie 1939-1945. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Warszawa T. XXXI:1981 s. 21-57.

 

770.   Zientarski Andrzej, Represje gestapo wobec polskich robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim 1939-1945. Koszalin 1979 Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy ss. 291.

 

771.   Zientarski Andrzej, Sonderbehandlung w systemie represji gestapo wobec polskich robotników przymusowych [w:] Praca przymusowa w latach II wojny światowej. Stan i potrzeby badawcze. Materiały z sesji naukowej, 28-30 kwietnia 1978 roku. Olsztyn 1979 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego s. 70-90.

 

772.   Zientarski Andrzej, System terroru i represji wobec polskich robotników przymusowych w okresie okupacji hitlerowskiej [w:] Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii. Red. nauk. Czesław Pilichowski. Warszawa 1980 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 435-454.

 

 

773.   Zyśko Wojciech, Hitlerowska Centrala Przesiedleńcza - Ekspozytura w Zamościu i urzędy współdziałające w realizacji akcji wysiedleń i osadnictwa niemieckiego na Zamojszczyźnie. “Archeion”. Warszawa T. 68:1979 s. 99-130.

 

 

774.   Zimniak Henryk, Zakład dla polskich dzieci w Wąsoszu (1943-1945) [w:] Praca przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy 1939-1945. Polsko-niemieckie spotkanie w Jankowicach koło Poznania w dniach 12-19 września 1993 roku. Red. nauk. Stanisław Nawrocki. Poznań 1995 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę s. 42-48.

 

775.   Zimniak Henryk, Przegląd ośrodków zajmujących się problematyką polskich robotników przymusowych w III Rzeszy [w:] Praca przymusowa Polaków w III Rzeszy w latach 1939-1945. Polsko-niemieckie spotkanie w Jankowicach koło Poznania w dniach 12-19 września 1993 roku. Red. nauk. Stanisław Nawrocki. Poznań 1995 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę s. 49-55.

 

776.   Ziółkowska Anna, Lager “Elektro-Mühle”. “Kronika Miasta Poznania”. Poznań Nr 2:2002 s. 317-322.

[Obóz pracy przymusowej dla Żydów w Poznaniu]

 

777.   Ziółkowska Anna, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej( 1939-1945) Poznań 2001 Uniwersytet im. A. Mickiewicza ss. 374.

 

778.   Ziółkowska Anna, Lata okupacji hitlerowskiej[w:] Rawicz. Zarys dziejów, pod, red. Stanisława Sierpowskiego. Poznań-Rawicz 2004

 

779.   Ziółkowska Anna, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941-1943) Poznań 2005 Wyd. Poznańskie ss. 353.

 

780.   Ziółkowska Anna, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Poznańskiem w czasie okupacji hitlerowskiej [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2. Pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego. Kraków 2000 Polska Akademia Umiejętności s. 313-323.

 

781.   Ziółkowska Anna, Transporty powrotne (Rücktransporte). Eliminacja więźniów niezdolnych do pracy z obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce [w:] Ośrodek zagłady Żydów w Chelmnie nad Nerem w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej. Konin 2004 s. 37-43.

 

782.   Zonik Zygmunt, Gwałtem i przemocą. Z problematyki pracy w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Warszawa 1982 Książka i Wiedza ss. 217.

 

783.   Związek Jan, Opieka duszpasterska nad robotnikami polskimi w obozie przejściowym w Częstochowie 1943-1944. Częstochowa “Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 53:1979 nr 4-6 s. 79-103.

 

784.   Zygner Leszek, Hitlerowski obóz przesiedleńczy w Toruniu przy ul. Błażyńskich (1941-1943). Toruń 1996 “Piktor” ss. 33.

 

785.   Źródlak Wojciech, Obóz przejściowy na Radogoszczu [w:] Obozy hitlerowskie w Łodzi. Praca zbiorowa pod red. Albina Głowackiego i Sławomira Abramowicza. Łódź 1998 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu s. 59-109

 

786.   Żaroń Piotr, Polacy na przemysłowych robotach w Niemczech, o tym jeszcze nie pisano. “Głos Weterana i Rezerwisty”. Warszawa nr 4 :2000 s. 12-15.

 

787.   Żelazko Janina, Obozy hitlerowskie w Łodzi w 55 rocznicę zorganizowania obozu pracy na Sikawie oraz obozu dla dzieci i młodzieży polskiej przy ulicy Przemysłowej Łódź 11 XII 1997 [ w:] “Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu”. Łódź T. VI 1998 s. 191-199.

 

 

788.   Żyromski Stanisław, Wykorzystanie obcej siły roboczej w niemieckiej gospodarce wojennej w latach 1939-1945. “Myśl Wojskowa”. Warszawa R. 41:1985 nr 9 s. 64-70.

 

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii