Program pomocy humanitarnej - POMOC 2019

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" informuje, że dzięki środkom przekazanym przez niemiecką Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" rozpoczęła realizację nowego programu bezpośredniej pomocy humanitarnej - POMOC 2019. 
Pomoc skierowana jest do ofiar represji nazistowskich, zamieszkałych w Polsce, które w ramach wcześniejszych programów otrzymywały z Fundacji wsparcie finansowe. 
Byli to przede wszystkim: więzniowie obozów koncentracyjnych, gett i więzień, robotnicy deportowani do pracy przymusowej i ich dzieci oraz młodociani zmuszani do pracy w miejscu zamieszkania. 
Program POMOC 2019 nie obejmuje spadkobierców ofiar represji nazistowskich, w tym współmałżonków. O wsparcie mogą ubiegać się również ofiary represji niemieckich z okresu II wojny światowej, które dotychczas nie otrzymały świadczeń a należą do grup osób, którym Fundacja wypłacała pomoc w latach 1991-2014, i są w stanie udokumentować te prześladowania. 
Program POMOC 2019 jest skierowany do:
a) osób ciężko i przewlekle chorych (np. choroba nowotworowa, udar, wylew, choroba Parkinsona, Choroba Alzheimera), których miesięczne dochody nie przekraczają 1,5 krotności najniższej emerytury (aktualnie 1650 zł netto),
b) osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej lub których sytuacja życiowa uległa ostatnio znacznemu pogorszeniu w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego (np. kradzież, pożar, klęska żywiołowa), a ich miesięczne dochody nie przekraczają 1,5 krotności najniższej emerytury (aktualnie 1650 zł netto). 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy jest złożenie do FPNP w terminie do 30.09.2019 r. wniosku (załącznik nr. 1), wraz z następującymi dokumentami:

  • aktualnej (z ostatnich 3 miesięcy) - własnej i współmałżonka (jeśli dotyczy)
  • informacji o miesięcznych dochodach (na podstawie odcinka emerytury, renty, potwierdzenia przelewu emerytury/renty na rachunek bankowy, deklaracji PIT lub zaświadczenia ZUS/KRUS etc.) wraz z krótkim opisem sytuacji życiowej,
  • aktualnego zaświadczenia lekarskiego/kserokopii wypisów ze szpitala/kserokopii kart leczenia informujących o stanie zdrowia wnioskodawcy,
  • w przypadku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, katastrofa naturalna) dokumentów potwierdzających ten fakt (zaświadczenie z policji, straży pożarnej, urzędu gminy etc. o stratach poniesionych wskutek tego wydarzenia). W przypadku osób uprawnionych, które nie są beneficjentami Fundacji do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą doznane represje (zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w  załączniku nr 2).

Świadczenie ma charakter jednorazowy i wynosi 1250 zł. 

Pomoc skierowana jest w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej, których dochód nie przekracza 1,5 krotności najniższej emerytury (aktualnie 1650 zł netto) i które dotychczas nie korzystały z innych form pomocy humanitarno-socjalnej i medycznej oferowanej przez FPNP. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu. Do czasu rozpatrzenia wniosku Fundacja nie będzie udzielać pisemnych odpowiedzi na korespondencję dotyczącą wniosku. Od wysokości przyznanej pomocy finansowej, jak również od rozstrzygnięcia negatywnego odwołanie nie przy sługuje. Pisma w tych sprawach pozostaną bez odpowiedzi. FPNP nie zwraca dołączonych do wniosku dokumentów. Złożenie prawidłowego wniosku wraz z kompletem dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy. 
Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu. 
Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.09.2019 r. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 22 629-73-35 lub w siedzibie Fundacji w Warszawie ul. Krucza 36 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00