Statut FPNP

Ujednolicony tekst Statutu FPNP, uwzględniający zmiany zawarte w Oświadczeniu Fundatora z dnia 17.01.2001 r., zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIX Wydział KRS z dnia 26.06.2001 r., sygn. sprawy WA.XIX NS-REJ.KRS/4433/1/857 oraz zmiany zawarte w Oświadczeniu Fundatora z dnia 02.08.2002 r., zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIX Wydział KRS z dnia 29.10.2002 r., sygn. sprawy WA.XIX NS-REJ.KRS/13952/2/542 oraz zmiany zawarte w Oświadczeniu Fundatora z dnia 14.06.2004 r., zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIX Wydział KRS z dnia 17.08.2004 r., sygn. sprawy WA.XIX NS- REJ.KRS/16688/4/827 oraz zmiany zawarte w Oświadczeniu Fundatora z dnia 03.08.2006 r., zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 29.08.2006 r., sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/025086/06/361 oraz zmiany zawarte w Oświadczeniu Fundatora z dnia 28.09.2007 r., zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS z dnia 05.11.2007r., sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/028227/07/254, oraz zmiany zawarte w oświadczeniu Fundatora z dnia 16.09.2015 r., zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31.12.2015 r., sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/081749/15/743.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach i niniejszego Statutu.

§ 2

1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie".

2. Fundatorem Fundacji jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

§ 3

1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

3. W miarę potrzeby mogą być tworzone przedstawicielstwa terenowe Fundacji.

§ 4

Fundację tworzy się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

1. świadczenie pomocy ofiarom prześladowań nazistowskich,

2. gromadzenie i udostępnianie dokumentacji nazistowskich prześladowań obywateli polskich,

3. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej i naukowo-badawczej dla upowszechniania prawdy historycznej o II wojnie światowej,

4. inicjowanie przedsięwzięć służących pojednaniu i porozumieniu między narodami, w tym zwłaszcza między Polakami i Niemcami.

5. współpraca z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Wypłacanie ofiarom prześladowań nazistowskich świadczeń finansowych ze środków zagranicznych.

2. Świadczenie ofiarom prześladowań nazistowskich, ze szczególnym uwzględnieniem osób ciężko chorych, niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezpośredniego wsparcia finansowego, celowej pomocy refinansowej, rzeczowej lub informacyjno-prawnej, udzielanych w ramach własnych programów humanitarno-socjalnych, medyczno-psychologicznych i informacyjno-prawnych, oraz poprzez uczestnictwo w odpowiednich programach innych podmiotów krajowych i zagranicznych.

3. Organizowanie regionalnych centrów opieki, edukacji i kultury, samodzielnie lub przy współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami zrzeszającymi ofiary prześladowań nazistowskich, kombatantów II wojny światowej oraz innymi podmiotami działającymi na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

4. Udział w krajowym i międzynarodowym dialogu społecznym i prawnym dotyczącym procesu pojednania polsko-niemieckiego, w szczególności poprzez inicjowanie wszelkich form aktywności służącej obronie prawdy historycznej dotyczącej II wojny światowej i jej skutków, obronie praw pokrzywdzonych przez niemiecki nazizm oraz wpływu wojny na obecne relacje Polski i Niemiec.

5. Inicjowanie, prowadzenie i współdziałanie z innymi podmiotami przy realizacji programów mających na celu zapobieganie antysemityzmowi, rasizmowi i ksenofobii oraz promujących działania na rzecz ochrony praw mniejszości narodowych oraz grup etnicznych, a także poszanowania praw człowieka.

6. Samodzielne lub wspólne z innymi podmiotami prowadzenie badań naukowych w przedmiocie objętym celami Fundacji, w szczególności w oparciu o zbiory archiwalne Fundacji.

7. Inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów, odczytów i spotkań z udziałem przedstawicieli życia publicznego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowiska nauki, kultury i oświaty.

8. Opracowywanie raportów, analiz, studiów, prognoz, strategii oraz innego typu materiałów.

9. Upowszechnianie i udostępnianie zbiorów archiwalnych (zdjęć, dokumentów i relacji) w celach naukowych, edukacyjnych i informacyjnych.

10. Organizowanie programów wspierających i szkoleniowych, staży, praktyk i innych form międzynarodowej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w tych programach młodzieży szkolnej i akademickiej z Polski i Niemiec oraz świadków historii.

11. Organizowanie wystaw, konkursów, prelekcji oraz prowadzenie innych form aktywności społecznej, kulturalnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

12. Organizowanie szkoleń i warsztatów skierowanych do ofiar prześladowań nazistowskich i ich rodzin, młodzieży oraz osób skupionych wokół idei Fundacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

13. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie krajowych oraz międzynarodowych przedsięwzięć na rzecz pojednania i współpracy między narodami dotkniętymi skutkami II wojny światowej, w szczególności między Polakami i Niemcami, przy wykorzystaniu mechanizmów i idei procesu integracji europejskiej oraz przybliżania wiedzy o kulturze i historii narodowej Polski.

14. Prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej promującej idee demokracji, patriotyzmu, poszanowania praw człowieka, pamięci o tragediach i zagrożeniach wynikających z wojny, na przykładzie historii Polski, II wojny światowej i zbrodni nazistowskich, w szczególności przy współpracy ze szkołami, uczelniami, miejscami pamięci.

§ 7

1. Przy realizacji swoich celów Fundacja współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami zrzeszającymi osoby poszkodowane jak również z organizacjami skupiającymi Polaków poza granicami, a także podmiotami wspierającymi jej działania.

2. Wewnętrzne ustalenia i postanowienia stowarzyszeń i organizacji zrzeszających osoby, o których mowa w ust. 1, nie są wiążące dla Fundacji.

3. Fundacja może być uczestnikiem związków stowarzyszeń mających na celu świadczenie pomocy ofiarom nazizmu, zachowując własną autonomię.

§ 8

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie objętym jej celami statutowymi.

3. Fundacja może przyjmować darowizny, o ile darczyńca nie zastrzega wykorzystania daru w sposób sprzeczny z celami Fundacji lub nie obciąża darowizny spełnieniem polecenia lub wypełnieniem zobowiązania nazbyt uciążliwego, w ocenie Zarządu, dla Fundacji.

4. Fundacja może przyjmować darowizny adresowane do wybranej grupy osób na realizację konkretnego celu.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi:

1. Pozostała dotychczas nierozdysponowana kwota odsetek z wkładu w wysokości 500 mln DM przekazanego przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec w latach 1992-1993.

2. Kwoty przekazywane przez stronę niemiecką i austriacką na podstawie ustawy niemieckiej o utworzeniu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" i austriackiej o Funduszu świadczeń humanitarnych Republiki Austrii dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego.

3. Inne środki przekazywane przez inne podmioty.

4. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.

5. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

6. Darowizny, spadki, zapisy, dotacje.

7. Inne dochody.

8. Odsetki od kwot wymienionych w ust. 1 - 7

§ 10

1. Majątek Fundacji może mieć postać pieniężną i niepieniężną.

2. Podstawą gospodarki Fundacji jest preliminarz wydatków uchwalony przez Zarząd Fundacji, przyjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i bankowymi, zatwierdzony przez Radę Fundacji i ministra właściwego.

3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją zadań określonych w niniejszym Statucie.

4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 11

Koszty Fundacji, w tym administracyjne, pokrywane są ze środków będących w jej dyspozycji. Koszty administracyjne należy utrzymywać na możliwie najniższym poziomie przy zachowaniu zasad racjonalnej gospodarki.

§ 12

Zarząd Fundacji określi cele i zasady wydatkowania środków finansowych, pozostałych po zaspokojeniu uprawnień poszkodowanych. Określone przez Zarząd cele i zasady wydatkowania powyższych środków wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji i właściwego ministra.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13

1. Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji;

2. Zarząd.

2. Tryb i zasady działania organów Fundacji określają regulaminy wewnętrzne.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji liczy do 13 osób powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego.

2. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata.

3. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:

1) otrzymania przez ministra właściwego rezygnacji członka z pełnienia przez niego funkcji w Radzie Fundacji,

2) odwołania go przez ministra właściwego,

3) śmierci.

4. Mandaty członków Rady Fundacji powołanych w trakcie trwania kadencji, wygasają wraz z jej upływem.

5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących (do dwóch) i Sekretarza Generalnego, którzy tworzą Prezydium Rady Fundacji.

6. Rada Fundacji i jej Prezydium pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za tę działalność wynagrodzenia.

7. Koszty związane z działalnością Rady Fundacji pokrywane są ze środków Fundacji.

8. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 razy w roku.

9. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

10. W posiedzeniach Rady z głosem doradczym może uczestniczyć Przewodniczący Zarządu Fundacji, a także w uzgodnieniu z nim inni Członkowie Zarządu.

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy:

1. Ogólna ocena działalności Zarządu.

2. Zatwierdzanie planu działania Fundacji oraz inspirowanie podstawowych kierunków jej działalności.

3. Rozpatrywanie sprawozdań Fundacji składanych ministrowi właściwemu.

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

5. Ocena wykorzystania funduszy Fundacji.

6. Zatwierdzanie przedłożonego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu.

7. Upoważnienie Prezydium Rady Fundacji do podejmowania w okresie między sesjami Rady Fundacji decyzji w sprawach należących do kompetencji Rady Fundacji określonych w § 15 ust. 6 i 8, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

8. Inspirowanie zmian w Statucie Fundacji.

§ 16

1. Do zadań Prezydium Rady Fundacji należy:

1. Przygotowywanie projektów uchwał, wniosków i opinii dla Rady Fundacji.

2. Powoływanie i odwoływanie niezależnych rewidentów dla zbadania rachunkowości Fundacji.

2. Prezydium działa między posiedzeniami Rady Fundacji.

3. W posiedzeniach Prezydium Rady Fundacji może uczestniczyć Przewodniczący Zarządu Fundacji, a także w uzgodnieniu z nim inni Członkowie Zarządu.

4. Czynności prawne pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu, w tym zawieranie umów o pracę, stanowiących podstawę zatrudnienia na podstawie zasad wynagradzania ustalonych przez ministra właściwego, dokonywane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub upoważnionego Członka Prezydium Rady.

Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd może liczyć do 5 Członków, powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Zarząd Fundacji otrzymuje wynagrodzenie za pracę na zasadach określonych przez ministra właściwego.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zarządza jej majątkiem. Jest on właściwy we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz Rady Fundacji.

2. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu albo upoważniony przez niego Członek Zarządu a w sprawach finansowych dwaj Członkowie Zarządu.

§ 19

Ponadto do kompetencji Zarządu należy m.in.:

1. Opracowywanie planu działalności Fundacji, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów – w każdym roku – Radzie Fundacji do zatwierdzenia.

2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki majątkiem Fundacji.

3. Ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji, uchwalanie regulaminów i wytyczanie zadań dla komórek organizacyjnych, ustalanie planu kont i funduszy w ramach majątku Fundacji, określanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji.

4. Tworzenie w miarę potrzeb przedstawicielstw terenowych i zagranicznych Fundacji.

5. Proponowanie ministrowi właściwemu zmian Statutu.

6. Powoływanie przy Przewodniczącym Zarządu ciał doradczych niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

7. Określanie terminu przyjmowania przez Fundację wniosków o udzielenie pomocy i wypłatę świadczeń finansowych ze środków posiadanych przez Fundację.

8. Proponowanie likwidacji i procedury likwidacyjnej Fundacji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 20

Minister właściwy może dokonywać zmian w Statucie, biorąc w szczególności pod uwagę propozycje Zarządu i Rady Fundacji. Zmiany Statutu podlegają zgłoszeniu; powinny być ujęte we wniosku zgłoszonym do Sądu prowadzącego rejestr Fundacji.

§ 21

Minister właściwy podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu oraz po zapoznaniu się z propozycjami Rady Fundacji. W celu przeprowadzenia likwidacji minister właściwy ustanawia Likwidatora.

§ 22

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 23

Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą Fundacji.

Rozdział VI

Przepisy przejściowe

§ 24

1. Minister właściwy powoła Radę Fundacji na podstawie niniejszego brzmienia Statutu w ciągu trzech miesięcy od dnia zarejestrowania dokonanych w nim zmian.

2. Mandaty dotychczasowych członków Rady Fundacji wygasają z chwilą rozpoczęcia kadencji Rady powołanej zgodnie z ust.1. Do tego czasu do Rady Fundacji stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu Statutu.